Reklama

Minister zdrowia ponownie podzielił kompetencje w resorcie

​Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał w poniedziałek nowe zarządzenie dot. podziału obowiązków kierownictwa resortu; przydziela ono jemu samemu i każdemu z sześciorga wiceministrów określone kompetencje.

W resorcie zdrowia było początkowo pięcioro wiceministrów: Jarosław Pinkas (sekretarz stanu) oraz Katarzyna Głowala, Piotr Gryza, Krzysztof Łanda i Piotr Warczyński (który był wiceministrem także w poprzednim rządzie). W połowie grudnia MZ poinformowało, że szóstym wiceministrem zdrowia z początkiem stycznia zostanie Marek Tombarkiewicz, nie przekazano wówczas czym będzie się zajmował. Kwestię podziału kompetencji między szefa resortu i sześcioro wiceministrów na nowo uregulowało poniedziałkowe zarządzenie Radziwiłła.

Minister osobiście sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem ds. Substancji Chemicznych oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Reklama

W zarządzeniu wskazano, że minister zdrowia jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Szef resortu inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: swój gabinet polityczny i biuro, Departament Prawny oraz Biuro Prasy i Promocji oraz Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Minister nadzoruje ponadto działalność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Radziwiłł ma rozstrzygać także ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz stanu w MZ Jarosław Pinkas jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów. W myśl zarządzenia - inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Departament Matki i Dziecka oraz Departament Zdrowia Publicznego.

Wiceminister Pinkas nadzorować ma działalność m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz Instytutów: Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Gruźlicy i Chorób Płuc, Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia oraz Matki i Dziecka w Warszawie. Pinkas ma nadzorować także m.in. Narodowy Instytut Leków w Warszawie oraz Państwowy Zakład Higieny.

Podsekretarz stanu Katarzyna Głowala ma w myśl zarządzenia odpowiadać za: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Departament Polityki Zdrowotnej, a także m.in. za audyt wewnętrzny. Wiceminister Głowala będzie nadzorować m.in. Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne Ds. Transplantacji "Poltransplant", Narodowe Centrum Krwi w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Zakład Zamówień Publicznych przy ministrze zdrowia.

Podsekretarz stanu Piotr Gryza jest członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Ma nadzorować: Departament Funduszy Europejskich, Departament Infrastruktury i e-Zdrowia oraz Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, a także m.in. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podsekretarz stanu Krzysztof Łanda ma odpowiadać m.in. za Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz Departament Analiz i Strategii. Łanda nadzoruje m.in. działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Podsekretarz stanu Piotr Warczyński jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Będzie nadzorował: Departament Dialogu Społecznego, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg oraz Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, a także m.in. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz w myśl zarządzenia ministra jest członkiem Komitetu ds. Europejskich. Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Tombarkiewicz nadzoruje m.in. Departament Pielęgniarek i Położnych, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, a także Departament Współpracy Międzynarodowej.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama