Reklama

Reklama

Jak oceniane jest zachowanie

W polskich szkołach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, który w szczególności zwraca uwagę na:

Reklama

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia

- postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły

- dbałość o piękno mowy ojczystej

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

- godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

- okazywanie szacunku innym osobom

- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności

Do tej pory ocena z zachowania nie miała wpływu ani na oceny z innych zajęć, ani na promocję do następnej klasy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy