Reklama

Reklama

Uwaga studenci! Są stypendia z Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza studentów mieszkających na terenach wiejskich oraz na obszarach zagrożonych marginalizacją województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów.

Stypendia przyznawane będą w ramach realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu własnego "EUROSTUDENT-reaktywacja".

Reklama

Nabór wniosków:

od dnia 4 maja 2009 od godziny 7:30 do dnia 15 maja 2009 do godziny 15:00

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, (piętro I, pok. 128) osobiście, kurierem lub pocztą. W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową o jego uwzględnieniu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kompletem załączników:

a) zaświadczeniem z wyższej uczelni o wysokości średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, kończących się egzaminem lub zaliczeniem ze stopniem, z zaliczonego semestru zimowego roku akademickiego 2008-2009 oraz poświadczające, iż dana osoba jest studentem/studentką (wzór minimalny - załącznik nr 2). Dopuszcza się inne rodzaje zaświadczeń pod warunkiem zawierania informacji ujętych we wzorze minimalnym.

b) kserokopią dokumentu potwierdzającego tożsamość studenta oraz miejsce zameldowania,

c) oświadczeniem o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku 2007 (załącznik nr 4)

d) oświadczeniem PIT 2C (załącznik nr 5)

e) orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

f) dowolnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość wskazanego konta.

Wzory dokumentów, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej: http://www.lubelskie.pl/um/szczegol.php?&idn=6381

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu, ul. Lubomelska 1-3, pok. 607 (VI piętro) i 316 (III piętro) lub pod numerem telefonu (0 81) 44 16 772 oraz (081) 44 16 716.

W celu sprawnego przepływu informacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a potencjalnym stypendystą prosimy o wpisywanie aktualnego adresu poczty elektronicznej.

Dokładne wypełnienie złożonych dokumentów oraz ich kompletność przyczyni się do usprawnienia procesu weryfikacji wniosków i przyspieszy wypłatę stypendiów.

Wiadomość pochodzi ze strony oficjalnej Urzędu Miasta Chełm.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy