Reklama

Reklama

Każdy hektar ziemi... bezcenny

Za hektar użytków rolnych można dostać od kilkuset do ponad tysiąca złotych, sadu tradycyjnego nawet 2100 zł, a za klacz aż 1500 zł. Wystarczyło złożyć wniosek o płatności rolnośrodowiskowe.

Jesteśmy w pierwszej trójce

Reklama

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta w Tucholi zakończyła przyjmowanie wniosków do programu rolnośrodowiskowego na lata 2007 - 2013. Jest on jednym ze schematów pomocowych, które zawarte są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 i polega na realizacji konkretnych działań w ramach tzw. pakietów. Pieniądze na ten cel daje w większości Unia Europejska. Resztę dokłada budżet państwa.

W tym roku rolnicy z naszego terenu byli aktywniejsi niż w poprzednich latach. Do tucholskiej siedziby ARMiR wpłynęło bowiem 108 nowych wniosków i 367 tzw. kontynuacyjnych (od tych rolników, którzy już wcześniej przystąpili do programu).

- To jest bardzo dobry wynik jak na nasz powiat, mam na myśli jego obszar. W skali całego województwa jesteśmy pod tym względem w pierwszej trójce - nie ukrywa zadowolenia Edmund Mielcarski, kierownik ARMiR w Tucholi.

Co to są te pakiety?

Jest ich dziewięć. Każdy przewiduje różne warianty, których wybór zobowiązuje rolnika do realizacji konkretnych zadań określonych w rozporządzeniu.

- Rolnicy nie musieli decydować się na jeden pakiet. Mogli wybrać nawet kilka, które planują realizować i na nie otrzymają wsparcie finansowe - tłumaczy Edmund Mielcarski, kierownik ARMiR w Tucholi.

Rodzaje pakietów

1. "Rolnictwo zrównoważone"

W tym roku największym powodzeniem wśród gospodarzy z naszego powiatu cieszył się pierwszy pakiet - "Rolnictwo zrównoważone".

Realizacja zadań w ramach tego pakietu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Główne wymogi przy jego realizacji to: "przestrzeganie odpowiedniego następstwa roślin i doboru roślin, ograniczenie nawożenia, opracowanie planu nawozowego, realizacja na obszarze całego gospodarstwa rolnego."

2. "Rolnictwo ekologiczne"

W tym pakiecie trzeba stosować metody uprawy ekologicznej, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o rolnictwie ekologicznym.

Warunkiem uczestnictwa w nim jest rozpoczęcie procedury przestawiania na produkcję rolniczą metodami ekologicznymi pod kontrolą upoważnionej "Jednostki Certyfikującej" lub posiadanie certyfikatu zgodności wydanego przez taką jednostkę. Wymagania dotyczą głównie przeznaczenia plonu, przestrzegania określonych terminów koszenia, wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w przypadku upraw sadowniczych i jagodowych.

3. "Ekstensywne trwałe użytki zielone"

Wymogi w pakiecie trzecim dotyczą ograniczenia nawożenia, ilości i terminów pokosów i intensywności wypasu, w zależności od rodzaju wybranego wariantu oraz sposobu użytkowania danej działki: kośnego, pastwiskowego, czy kośno - pastwiskowego.

4 i 5. "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000", "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".

W tych pakietach, w celu ochrony zagrożonych gatunków ptaków oraz zachowania cennych zbiorowisk roślinnych poza obszarami Natura 2000 (Pakiet 4.) oraz na obszarach Natura 2000 (Pakiet 5.), określono wymogi, które zakładają ograniczenie nawożenia, ilości i terminów pokosów lub kontrolę intensywności wypasu.

Podstawowym wymogiem, jaki stawiany jest rolnikowi chcącemu z nich skorzystać, jest posiadanie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez upoważnionego eksperta w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego. Warte podkreślenia jest to, że koszty związane z przygotowaniem takiej dokumentacji będą refundowane wraz z pierwszą płatnością rolnośrodowiskową.

6. "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie"

Wymogi w tym pakiecie dotyczą uprawy lokalnych lub starych odmian gatunków roślin uprawnych zagrożonych wyginięciem i gatunków im towarzyszących.

7. "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie"

Pakiet ten polega na wspieraniu i utrzymaniu hodowli lokalnych ras bydła, koni, owiec oraz świń zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

8. "Ochrona gleb i wód"

Podstawowe wymogi stawiane rolnikom zmierzają do utrzymywania roślinności na gruntach ornych w okresie między dwoma plonami głównymi w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku roślin oraz do zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym.

9. "Strefy buforowe"

Zadania w tym pakiecie polegają głównie na utrzymywaniu istniejących stref buforowych

i miedz śródpolnych, tworzących podłużne pasy roślinności, ograniczające zanieczyszczenia wód, przeciwdziałające erozji oraz zwiększające różnorodność biologiczną terenów rolnych.

Najwięcej rolników wybrało pakiet pierwszy

Aż 76 gospodarzy powiatu tucholskiego wybrało "Rolnictwo zrównoważone".

- Na drugim miejscu jest pakiet trzeci, czyli "Ekstensywne trwałe użytki zielone". Wybrało go 58 rolników. 6 rolników złożyło wnioski do pakietu drugiego - wylicza kierownik tucholskiego ARMiR. Pakietami: czwartym, piątym, szóstym i siódmym gospodarze nie byli zainteresowani.

Jakie były kryteria dostępu do programu?

Gospodarze mogli ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową w ramach działania Programu rolnośrodowiskowego, jeżeli spełniali dokładnie kreślone kryteria.

Przede wszystkim musieli posiadać numer identyfikacyjny, nadany po złożeniu do biura powiatowego ARiMR wniosku o wpis do ewidencji. Ponadto powinni być rolnikami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Polski, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha. Musieli też zobowiązać się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat (zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej) oraz do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego i wymogów, wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

Naliczenie kwot do wypłaty pod koniec roku

Kierownik ARMiR w Tucholi informuje nas, że wszystkie złożone przez rolników wnioski są teraz w trakcie weryfikacji.

- Skontrolowano już połowę z nich i muszę z satysfakcją przyznać, że są w tym roku prawidłowo przygotowane. To zasługa specjalistów i doradców z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Tucholi i Izby Rolniczej. Dzięki ich pomocy oraz dzięki szkoleniom, które zostały przeprowadzone, rolnicy mogli łatwiej wypełnić potrzebne dokumenty - podkreśla Edward Mielcarski.

Po kontroli administracyjnej złożonych dokumentów przyjdzie czas na naliczenie kwot do wypłaty. To jednak, ze względów formalnych, nastąpić ma dopiero pod koniec roku.

- W każdym pakiecie płatność naliczana będzie od hektara użytków rolnych zadeklarowanych przez rolnika. Wyjątkiem jest pakiet siódmy, w którym dopłata naliczana jest od ilości zwierząt - dodaje kierownik.

Autor: Robert Grygiel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama