Reklama

Zmiany na maturze. Już od 2023 roku. Opublikowano szczegóły

Od wiosny 2023 roku egzamin maturalny będzie wyglądał inaczej. O jakie zmiany chodzi? W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Maturę według nowych zasad zdawać będą uczniowie z obecnych II klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji, czyli 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i przyszli absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Egzaminy maturalne według nowych zasad dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego będą przeprowadzane, począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Dla absolwentów 5-letniego technikum - od roku szkolnego 2023/2024. Dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej - od roku szkolnego 2023/2024.

Egzaminy w dotychczasowej formule - dla abiturientów, którzy uczą się lub uczyli w szkołach średnich starego typu, czyli sprzed reformy strukturalnej - będą stopniowo wygaszane. Dla absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego matura w obecnej formule przeprowadzana będzie do roku szkolnego 2026/2027, dla absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum do roku szkolnego 2027/2028, a dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 2028/2029.

Reklama

Zmiany w części ustnej i pisemnej

W porównaniu z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (dotyczącym matur dla abiturientów z 3-letnich liceów i 4-letnich techników) rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego wprowadza zmiany w zakresie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej i języka regionalnego, sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki i czasu trwania egzaminów maturalnych z niektórych przedmiotów.

Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania nowej matury będą podobne do rozwiązań przyjętych w dotychczasowych przepisach, czyli abiturienci będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Zadania na egzamin ustny - jawne

Tak jak obecnie maturzysta, po wylosowaniu zestawu zadań, będzie miał nie więcej niż 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na zadania zawarte w wylosowanym zestawie. Na wypowiedź na temat obu wylosowanych zadań będzie miał łącznie 10 minut. Egzaminujący będą mogli mu zadawać pytania, na ten czas egzaminu ustnego przewidziano 5 minut.

Podobne zmiany będą wprowadzone także na egzaminach ustnych z języków mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej i z języka regionalnego.

Zadania na egzamin ustny będą jawne. Zgodnie z uchwaloną w ub.r. nowelizacją ustawy Karta nauczyciela (przy okazji znowelizowano też ustawę Prawo oświatowe) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Zgodnie z rozporządzeniem na nowej maturze egzamin pisemny z informatyki będzie składał się tylko z jednej części - zdający będzie rozwiązywał wszystkie przygotowane zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Obecnie egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki składa się z dwóch części: w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera, w części drugiej rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. Czas trwania egzaminu mimo zmiany pozostanie taki sam jak obecnie, czyli będzie wynosi 210 minut.

Więcej czasu

W rozporządzeniu wydłużono czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym - 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, a na poziomie rozszerzonym - też 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym - również 210 minut (obecnie trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego ma trwać 210 minut (obecnie jest to 180 minut).

Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostał bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Także czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie pozostaje bez zmian - wynosi 180 minut.

Wydłużenie czasu trwania egzaminu maturalnego z niektórych przedmiotów wynika z wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy