Reklama

Reklama

Wsparcie dla poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną na Odrze. Sejm zdecydował

Sejm uchwalił ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Zakłada ona, że na wypłatę świadczenia w wysokości 3010 zł na pracownika będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc. O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z branż turystycznej, gastronomicznej czy sportowo-rekreacyjnej.

W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. Za 429 głosowało parlamentarzystów, przeciw jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Po głosowaniu poseł Krzysztof Sobolewski (PiS) poinformował, że zagłosował przeciw, bo się pomylił.

Odra. Co zakłada ustawa?

Zgodnie z ustawą, o pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna czy sportowo-rekreacyjna. Pełen krąg podmiotów, wraz z kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Reklama

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jednorazowe świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

Wniosek będzie trzeba złożyć nie później, niż do 31 grudnia 2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata jednorazowego świadczenia będzie dokonywana przez ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

O kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia ZUS poinformuje na profilu informacyjnym płatnika składek.

Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi jego wypłaty będą finansowane z Funduszu Pracy. Koszty obsługi wyniosą 0,5 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Odra. Poprawki opozycji odrzucone

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła w piątek projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. 

Podczas posiedzenie komisji zgłoszono poprawki. Teresa Wargocka (PiS) zaproponowała, by wszystkie decyzje administracyjne były przesyłane przedsiębiorcom przez ZUS, a nie tylko te związane ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji. Ponadto posłanka złożyła poprawkę, która zakłada, że kwotę świadczenia zwalnia się nie tylko od podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od zryczałtowanego podatku dochodowego. Oba rozwiązania zostały przyjęte przez komisje.

Akceptacji komisji nie uzyskały natomiast poprawki opozycji. Posłowie KO i Lewicy chcieli, żeby okres wypłaty świadczenia został wydłużony do trzech miesięcy i obowiązywał przez sierpień, wrzesień i październik. Ponadto w poprawkach zaproponowano, by płatnicy składek byli zwolnieni z opłacania składek na ZUS i NFZ.
Posłowie opozycji chcieli także, by kody PKD zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów były wprowadzone do ustawy.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed wyjaśnił, że ustawa w swoich przepisach odsyła do rozporządzenia, w którym zawarte będą zarówno kody PKD jak i miesiące, na jakie kierowane będzie wsparcie. "Jeżeli zapotrzebowanie będzie także na miesiąc wrzesień, to z tej ustawy jak najbardziej taka firma będzie mogła skorzystać. Dlatego wprowadziliśmy to w rozporządzeniu, bo będzie łatwiej dokonywać zmian" - powiedział.

Joanna Mucha z Polski 2050 wskazywała, że przepisy ustawy mówiące o płatnikach składek uprawnionych do korzystania ze wsparcia nie obejmują np. studentów, osób poniżej 26. roku życia, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Posłanka złożyła poprawkę, która zamiast o płatnikach składek mówi o przedsiębiorcach.

Wiceminister Szwed odpowiedział, że zapis zawarty w projekcie jest szerszy, bo obejmuje wszystkich opłacających składki na ubezpieczenia społeczne. "Jeśli zawęzilibyśmy to do przedsiębiorców pominęlibyśmy niektórych płatników składek" - uzasadnił wiceszef MRiPS.

Lewica złożyła także poprawkę, która zakłada, że o wsparcie będą mogły liczyć firmy, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 30 proc. a nie - jak mówi projekt - 50 proc. Z kolei Koalicja Obywatelska chce, by spadek przychodów wynosił co najmniej 40 proc.

Lewica zgłosiła także poprawkę zakładającą wzrost świadczenia z 3010 zł do 4515 zł. KO zaproponowało tę kwotę na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu, czyli 6778,63 zł (brutto).

Poprawka dotycząca bonu turystycznego

Podczas posiedzenia komisji posłanka Wargocka zgłosiła do projektu poprawkę wydłużającą z 30 września 2022 r. do 31 marca 2023 r. termin na dokonanie płatności bonem turystycznym. Biuro legislacyjne zastrzegło, że zmiana wykracza poza istotę ustawy i może to powodować niezgodność z konstytucją. Poprawka została jednak przyjęta przez posłów.

Za przyjęciem całości projektu głosowało 26 posłów, nikt nie był przeciw, jeden się wstrzymał.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu podano, że liczba ubezpieczonych w ZUS w wybranych 19 podklasach PKD w powiatach nadodrzańskich pod koniec lipca 2022 r. wyniosła 68 446 osób. Jeśli wszystkie te firmy byłyby uprawnione do świadczenia, miesięczny koszt jego wypłaty wyniósłby około 206 mln zł. W OSR zaznaczono, że faktyczna wypłata środków uzależniona będzie od zanotowanego spadku przychodów. Dlatego przy założeniu, że ze świadczenia skorzysta 40 proc. firm, koszt wypłaty tych środków wyniesie ok. 82 mln zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy