Reklama

Reklama

​TNS Polska: 45 proc. Polaków źle ocenia sytuację w Polsce

45 proc. Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Ponad jedna trzecia (36 proc.) badanych myśli pozytywnie o biegu spraw w kraju, a 19 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii - podaje sierpniowy sondaż TNS Polska.

Według sondażu TNS Polska, w porównaniu do poprzedniego miesiąca w sierpniu odsetek ocen negatywnych spadł o 7 punktów procentowych, a odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 3 punkty procentowe. Wzrósł również odsetek osób, które nie mają sprecyzowanej opinii w tym temacie - o 4 punkty procentowe.

Zdaniem 43 proc. badanych polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 35 proc. ankietowanych uważa, że jest to lekki kryzys, a według 9 proc. - że głęboki.

Przeciwnego zdania jest nieco ponad dwóch na pięciu badanych (45 proc.). W ich ocenie polska gospodarka rozwija się; zdaniem 42 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest 3 proc. badanych. Co ósmy respondent (12 proc.) nie ma jednoznacznego zdania i odpowiada "trudno powiedzieć".

Reklama

W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek osób uważających, że polska gospodarka się rozwija, wzrósł o 4 punkty procentowe. Natomiast odsetek Polaków przekonanych o tym, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, spadł o 5 punktów procentowych.

Jakie będą kolejne lata? Polacy sceptyczni

Według sondażu TNS Polska, 45 proc. badanych uważa, że następne 3 lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia; 6 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Ponad jedna czwarta badanych (29 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze. Niewiele mniej osób - jedna piąta badanych (20 proc.) uważa natomiast, że ulegną one pogorszeniu.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca nie zaobserwowano zmian - różnice w odsetkach odpowiedzi z lipca i sierpnia nie przekraczają 3 punktów procentowych.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca, wskaźnik prognozy materialnych warunków życia wzrósł o 4 punkty procentowe, wskaźnik oceny stanu gospodarki - o 8 punktów procentowych, natomiast wskaźnik kierunku zmian w kraju - o 10 punktów procentowych.

Nieco ponad połowa Polaków (53 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Przeważająca część z tych osób (42 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę, a co dziewiąty badany (11 proc.) uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści w tej kwestii stanowią ponad dwie piąte społeczeństwa (42 proc.); mimo to, tylko 2 proc. Polaków sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 40 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. 5 proc. nie miało na ten temat zdania.

W sierpniu, w porównaniu do pomiaru z poprzedniego miesiąca, wyniki dotyczące możliwości znalezienia pracy w Polsce nie uległy znaczącej zmianie.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 5-10 sierpnia tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1059 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy