Reklama

Ten dodatek od państwa znany jest nielicznym. Ty też możesz dostawać 620 zł miesięcznie?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej, aby sprawować całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, kto i w jakiej sytuacji może ubiegać się o jego przyznanie. Ile wynosi świadczenie opiekuńcze w 2023 roku?

 • Przez specjalny zasiłek opiekuńczy rozumieć należy świadczenie finansowe, przysługujące określonej grupie polskich obywateli w związku z ich rezygnacją z pracy zarobkowej na rzecz sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. 
 • Kwestia ta została prawnie uregulowana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255). Od tego czasu minęła już niespełna dekada, w związku z czym warto przypomnieć najważniejsze zasady przyznawania niniejszego zasiłku rodzinnego. 
 • Kto może go dostać i w jakiej sytuacji? Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy w 2023 roku? Oto szczegóły. 

Reklama

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy? Te wymagania trzeba spełnić

O przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą ubiegać się obywatele, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 ciąży obowiązek alimentacyjny. Świadczenie to przysługuje również małżonkom w sytuacji, gdy:

 • nie podjęli oni zatrudnienia, aby zapewnić opiekę osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem opieki stałej, długotrwałej lub pomocy innej osoby z uwagi na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia czy edukacji. 
 • zrezygnowali z zatrudnienia z uwagi na powyższe czynniki.

Do osób takich najczęściej zaliczają się krewni w linii prostej czy rodzeństwo osoby niepełnosprawnej. Kolejność alimentacji jest ustalana na podstawie zapisów w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy albo ich małżonkowie, to może on przysługiwać jednak wyłącznie:

 • rolnikom, jeśli zaprzestali oni prowadzenia gospodarstwa rolnego i zostało to potwierdzone stosownym oświadczeniem,
 • małżonkom rolników, jeżeli zaprzestali oni prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

  Czytaj: Unia chce zakazać pieców gazowych. "To nieunikniony kierunek"

Bariera nie do przebicia. Jakie jest kryterium dochodowe przy zasiłku opiekuńczym?

Niestety nawet po spełnieniu powyższych warunków, nie każdy będzie uprawniony do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Trzeba bowiem spełniać również aktualnie obowiązujący próg dochodowy. 

Zostało prawnie ustalone, że łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę nie może być większy od 764,00 złotych netto na osobę. Jednak, co to oznacza w praktyce? 

Otóż, za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uznaje się dochód następujących członków rodziny:

 • W sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia, chodzi o dochód osoby wymagającej opieki, jej rodziców, małżonka rodzica osoby wymagającej opieki lub osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko.
 • W sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia, mowa może być o dochodzie osoby wymagającej opieki, jej małżonka oraz osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko.

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy 2023?

Jeżeli chodzi zaś o samą kwotę, to specjalny zasiłek opiekuńczy 2023 wynosi dokładnie 620,00 zł miesięcznie. W przypadku niepełnych miesięcy kalendarzowych świadczenie to wypłaca się w wysokości 1/30 niniejszej kwoty za każdy dzień, przy czym należna kwota zaokrąglana jest do 10 groszy w górę.

W jakiej sytuacji specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przyznany?

Niespełnienie progu dochodowego dyskwalifikuje do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podobnie jak sytuacje, w których osoba sprawująca opiekę nad krewnym z niepełnosprawnością ma ustalone prawo do emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, innego świadczenia emerytalno-rentowego lub przedemerytalnego. 

Świadczenie opiekuńcze nie może zostać również pobrane w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna czy samodzielnego legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pieniądze nie przysługują osobom ubiegającym się o nie w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki przebywa w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka bądź w placówce zapewniającej całodobową opiekę częstszą niż 5 dni w ciągu tygodnia. 

Ich wypłata nie należy się, jeżeli na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, zostało jej ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, lub prawo do zasiłku dla opiekuna. 

Ostatni warunek jest zaś taki, że osoba nie może być uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym wynika inaczej.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Wniosek o przyznanie prawa d specjalnego zasiłku opiekuńczego dostępny jest w formie szablonu do pobrania na stronie GOV. Po wypełnieniu najczęściej należy dostarczyć go do urzędu gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Następnie w celu ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy kieruje się do ośrodka pomocy społecznej, aby ta poprzez pracownika socjalnego przeprowadziła wywiad środowiskowy

Czytaj również:

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV w 2023 roku? Poczta Polska podaje konkretną listę osób

Becikowe, 500 plus i inne świadczenia na dziecko w 2023 roku. Jak je dostać?

Rezygnacja z PPK. Czy się opłaca i jak to zrobić po autozapisie do PPK?

Zobacz także:

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy