Reklama

Reklama

Spadło poparcie dla rządu. Nowe badanie CBOS

Odsetek osób deklarujących poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego stał się najniższy w całym okresie jego funkcjonowania - poinformował CBOS. Jak wyjaśniono, w listopadzie za zwolenników obecnego gabinetu uznało się 29 proc. badanych, a przeciwników - 41 proc. Ponadto niemal co czwarty pytany miał obojętny stosunek wobec Rady Ministrów.

Z badania CBOS wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca zwiększył się odsetek respondentów źle oceniających bilans działań rządu od początku jego funkcjonowania (z 46 proc. do 52 proc.). Jednocześnie ubyło osób pozytywnie postrzegających efekty jego pracy (z 39 proc. do 35 proc.).

Do zwolenników rządu zalicza się obecnie 29 proc. respondentów (spadek o 4 punkty w porównaniu z październikiem). Przeciwnych rządowi jest 41 proc. ankietowanych (wzrost o 3 punkty). Z kolei obojętność wyraża blisko co czwarty badany (24 proc.).

Obecna Morawieckiego najniższa od chwili, gdy został premierem

Pogłębił się również krytycyzm w ocenach polityki gospodarczej obecnego obozu rządzącego. Perspektyw poprawy sytuacji gospodarczej nie dostrzega 57 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty w stosunku do października). Przekonanie, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej deklaruje 30 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty).

Reklama

Gorsze niż miesiąc temu są także notowania premiera Mateusza Morawieckiego. CBOS wskazuje, że zadowolenie z tego, iż to Morawiecki stoi na czele rządu, deklaruje mniej osób niż kiedykolwiek wcześniej (34 proc., od października spadek o 4 punkty). Dezaprobatę wobec szefa rządu wyraża blisko połowa ankietowanych (49 proc., wzrost o 3 punkty).

Rząd ma względnie dużo zwolenników wśród osób w wieku od 55 do 64 lat (42 proc.) i starszych (50 proc.), respondentów z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (45 proc.) oraz badanych o dochodach per capita (na głowę - red.) od 1 tys. do 1 tys. 499 zł (40 proc.) i od 1 tys. 500 zł do 1 tys. 999 zł miesięcznie (38 proc.).

CBOS: Im częstsze zaangażowanie w religię, tym większe poparcie dla rządu

Przeciwne obecnej Radzie Ministrów są przede wszystkim osoby młode - do 34 roku życia (52 proc.) oraz mające od 35 do 44 lat (53 proc.), mieszkańcy dużych miast liczących od 100 tys. do 4 tys. 999 ludności (52 proc.) i więcej (65 proc.) oraz respondenci najlepiej wykształceni i sytuowani (63 proc. z wykształceniem wyższym, 65 proc. spośród kadry kierowniczej i specjalistów, 59 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 63 proc. ankietowanych o miesięcznych dochodach per capita wynoszących co najmniej 3 tys. zł)

Stosunek do rządu determinuje jednak przede wszystkim orientacja polityczna i światopoglądowa. Poparcie dla rządu wyraża blisko dwie trzecie osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne (63 proc.). Z kolei ponad trzy czwarte identyfikujących się z lewicą (76 proc.) deklaruje się w opozycji do rządu.

Rządzący gabinet popiera zdecydowana większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz partii koalicyjnych. Wyborcy ugrupowań opozycyjnych są mu na ogół przeciwni. Ponadto im częstszy udział w praktykach religijnych, tym większe poparcie dla obecnej ekipy i odwrotnie. Wśród osób najbardziej religijnych: uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu odsetek zwolenników rządu sięga 64 proc., podczas gdy niepraktykujący w większości (61 proc.) określają się jako jego przeciwnicy.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI); samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. - CATI i 14,1 proc. - CAWI).

Reklama

Reklama

Reklama