Reklama

Reklama

Sondaż: Polacy martwią się o stan gospodarki

Niemal połowa Polaków (47 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; przeciwnego zdania jest jedna trzecia (34 proc.) - wynika z najnowszego badania CBOS. W lipcu pogorszyła się natomiast ocena rozwoju polskiej gospodarki.

Autorzy badania zwracają uwagę, że nie zaobserwowano jednoznacznej zmiany w ocenach sytuacji politycznej w kraju. W stosunku do czerwca spadł odsetek respondentów oceniających, że jest ona dobra (23 proc., spadek o 2 punkty procentowe), ale ubyło również tych, którzy uważają ją za złą (30 proc., spadek o 3 punkty). Więcej badanych niż w czerwcu twierdzi, że sytuacja polityczna jest przeciętna - ani dobra, ani zła (38 proc., wzrost o 3 punkty).

Z sondażu wynika, że spośród potencjalnych elektoratów głównych ugrupowań politycznych najbardziej zadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są zwolennicy PiS (84 proc. pozytywnych ocen). Zadowolenie nieco przeważa nad niezadowoleniem także wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15 (43 proc. wobec 37 proc.). Badani, którzy w wyborach parlamentarnych zagłosowaliby na PO, Nowoczesną lub SLD, są w większości negatywnie nastawieni do kierunku zmian w kraju, przy czym najbardziej krytyczni pod tym względem są zwolennicy Sojuszu.

Reklama

W porównaniu z czerwcem wzrósł odsetek respondentów określających sytuację gospodarczą w Polsce jako przeciętną (36 proc., wzrost o 5 punktów proc.). Mniejsza część badanych niż przed miesiącem ocenia ją zarówno dobrze (47 proc., spadek o 3 punkty), jak i źle (10 proc., spadek o 2 punkty). Autorzy badania zwracają uwagę, że jest to kontynuacja trendu spadkowego ocen dobrych.

"Żyje się dobrze"

Według CBOS oceny poziomu życia badanych i ich rodzin są od wielu miesięcy dość stabilne. Trzech na pięciu respondentów (60 proc., od czerwca spadek o 2 punkty proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, mniej więcej jedna trzecia (35 proc., wzrost o 3 punkty) określa swój poziom życia jako przeciętny, a tylko nieliczni (5 proc.) są z niego niezadowoleni.

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych minimalnie się poprawiły, powracając do stanu z kwietnia. Obecnie ponad połowa respondentów jest z nich zadowolona (58 proc., od czerwca wzrost o 3 punkty proc.), ponad jedna trzecia określa je jako przeciętne (35 proc., spadek o 3 punkty), a co 14. jest z nich niezadowolony (7 proc.)

Opinie o sytuacji w zakładach pracy pozostały na poziomie ubiegłomiesięcznym. Prawie dwie trzecie pracowników (65 proc.) ocenia ją dobrze, jedna czwarta (25 proc.) - przeciętnie, a tylko mniej niż co dziesiąty (8 proc.) - źle.

Pogorszyły się natomiast przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy w najbliższym roku. Znacząco ubyło pracowników oczekujących poprawy (22 proc., spadek o 7 punktów proc.), przybyło zaś tych, którzy spodziewają się utrzymania obecnej sytuacji (62 proc., wzrost o 5 punktów). Wciąż jednak mniej niż co dziesiąty zatrudniony obawia się pogorszenia sytuacji w swoim zakładzie pracy (9 proc., wzrost o 2 punkty).

"Nic się nie zmieni"

W lipcu ubyło badanych przewidujących, że w najbliższym roku sytuacja w kraju się poprawi (25 proc., od czerwca spadek o 5 punktów proc.), a przybyło tych, którzy prognozują brak zmian (48 proc., wzrost o 5 punktów). Odsetek przewidujących pogorszenie pozostał na poziomie ubiegłomiesięcznym (17 proc.).

Prognozy sytuacji politycznej w Polsce są porównywalne z czerwcowymi. Niemal połowa respondentów uważa, że pod tym względem nic się nie zmieni (49 proc., spadek o 3 punkty procentowe). Jedna piąta (20 proc.) jest zdania, że w ciągu najbliższego roku sytuacja polityczna się poprawi, a nieco mniej (17 proc.) - że się pogorszy.

Od ubiegłego miesiąca nieco pogorszyły się przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej, co - jak podkreślają autorzy badania - oznacza kontynuację spadkowego trendu obserwowanego od początku roku. Obecnie mniej niż jedna trzecia badanych spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku stan gospodarki się poprawi (31 proc., spadek o 4 punkty procentowe). Obawiający się pogorszenia stanowią 11 proc. badanych. Największa część respondentów (47 proc., wzrost o 4 punkty) nie prognozuje zmian w tej dziedzinie.

Poczucie zagrożenia bezrobociem jest nieco wyższe

Jak podaje CBOS, większość badanych - tak jak w ubiegłym miesiącu - spodziewa się utrzymania poziomu życia swojego i swoich rodzin (61 proc., od czerwca wzrost o 3 punkty proc.) i sądzi, że warunki materialne ich gospodarstw domowych się nie zmienią (68 proc.). W obu tych wymiarach poprawę w ciągu najbliższego roku przewiduje niemal jedna czwarta respondentów (po 24 proc.). Pogorszenia obawia się mniej niż jedna dziesiąta ogółu (odpowiednio: 6 proc. i 8 proc.).

Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy pozostają właściwie takie same jak przed miesiącem. Trzy czwarte ankietowanych (75 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym blisko jedna piąta (19 proc.) ocenia, że nietrudno jest o pracę satysfakcjonującą. Mniej więcej co siódmy (15 proc.) twierdzi, że znalezienie pracy jest problematyczne, natomiast tylko 4 proc. respondentów uważa, że w ogóle nie sposób się zatrudnić.

CBOS podaje, że w lipcu poczucie zagrożenia bezrobociem jest nieco wyższe niż miesiąc temu. Prawie jedna czwarta pracujących (23 proc., od czerwca wzrost o 4 punkty proc.) obawia się utraty zatrudnienia, natomiast trzy czwarte (75 proc., spadek o 2 punkty) określa swoją sytuację zawodową jako stabilną, w tym ponad jedna trzecia (34 proc., spadek o 3 punkty) w ogóle nie bierze pod uwagę utraty obecnej pracy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) 28 czerwca - 5 lipca 2018 roku na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje