Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Lepsze oceny ogólnej sytuacji w Polsce

W czerwcu nieznacznie poprawiły się oceny ogólnej sytuacji w kraju, kondycji materialnej gospodarstw domowych oraz sytuacji w zakładach pracy - wynika z najnowszego badania CBOS. Nieco lepsze niż przed miesiącem są też oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Mimo zaobserwowanych wzrostów, oceny i prognozy pozostają jednak gorsze od tych notowanych na początku bieżącego roku.

W ostatnim miesiącu odnotowano niewielki spadek odsetka negatywnych ocen sytuacji w kraju (o 3 punkty procentowe) i jednoczesny wzrost ocen pozytywnych (o 2 punkty). Niemal co drugi badany (48 proc.) jest zadowolonych z rozwoju sytuacji w Polsce, a co trzeci (34 proc.) jest w tym względzie nieusatysfakcjonowany.

Autorzy badania wskazują, że pozytywnym ocenom kierunku rozwoju sytuacji w Polsce sprzyja przede wszystkim prawicowa orientacja polityczna (74 proc.), częste uczestnictwo w praktykach religijnych (59 proc.), zamieszkiwanie na wsi (52 proc.) oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe (56 proc.).

Reklama

Zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce przeważa nad niezadowoleniem przede wszystkim wśród zwolenników PiS (89 proc. wobec 5 proc.) i wśród potencjalnych wyborców ruchu Kukiz’15. Natomiast ci, którzy chcą głosować na PO lub Nowoczesną, w większości negatywnie wypowiadają się na temat kierunku zmian w Polsce.

Co trzeci badany uważa, że sytuacja polityczna w Polsce jest zła (33 proc.), niemal tyle samo ocenia ją jako przeciętną (35 proc.), a tylko jedna czwarta uznaje ją za dobrą (25 proc.).

Sytuacja gospodarcza i poziom życia bez zmian

Od maja nie zmieniły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Połowa badanych ma pozytywną opinię na ten temat (50 proc.), blisko jedna trzecia uważa, że kondycja gospodarcza kraju nie jest ani dobra, ani zła (31 proc.), natomiast co ósmy respondent stan gospodarki ocenia negatywnie (12 proc.).

Autorzy badania zwracają uwagę, że od wielu miesięcy dość stabilne są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Niespełna dwie trzecie respondentów twierdzi, że żyje im się dobrze (62 proc.), jedna trzecia - że przeciętnie (32 proc.), a tylko nieliczni są niezadowoleni ze swojego poziomu życia (6 proc.).

Lepiej w domu i pracy

Nieco poprawiły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych - obecnie ponad połowa respondentów jest nimi usatysfakcjonowana (55 proc.), niemal dwie piąte określa je jako przeciętne (38 proc.), a co czternasty jest z nich niezadowolony (7 proc.).

Lepsze niż w maju są też opinie o sytuacji w zakładach pracy - ubyło pracowników oceniających ją źle (o 4 punkty procentowe, do 8 proc.), a przybyło tych, którzy uważają, że jest ona dobra (o 3 punkty, do 66 proc.).

Dobre prognozy

W stosunku do maja przybyło zarówno osób, które sądzą, że sytuacja w kraju w najbliższym roku poprawi się (o 3 punkty procentowe, do 30 proc.), jak i tych, którzy prognozują jej pogorszenie (o 2 punkty, do 18 proc.). Niezmiennie największy odsetek stanowią ankietowani, którzy nie przewidują żadnych zmian w tym zakresie (43 proc.).

Prognozy sytuacji politycznej w Polsce są obecnie minimalnie mniej pesymistyczne niż miesiąc temu. Odsetek osób spodziewających się pogorszenia jakości życia politycznego zmniejszył się o 3 punkty procentowe (do 16 proc.), przy niemal niezmienionej liczbie respondentów, którzy przewidują jej poprawę (20 proc.). Nadal jednak najczęstszy jest pogląd, że w ciągu najbliższego roku sytuacja na polskiej scenie politycznej się nie zmieni (52 proc.).

Podobne jak przed miesiącem są prognozy sytuacji gospodarczej w Polsce na najbliższy rok - 35 proc. badanych przewiduje poprawę stanu polskiej gospodarki, 12 proc. obawia się jej pogorszenia, a 43 proc. nie spodziewa się zmian w tej dziedzinie.

Przewidywania dotyczące sfery prywatnej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Poprawę warunków materialnych swoich gospodarstw domowych w ciągu najbliższego roku prognozuje 24 proc. badanych, natomiast 25 proc. przewiduje w tym czasie pozytywne zmiany w zakresie jakości życia swoich rodzin. W odniesieniu do sytuacji materialnej oraz jakości życia większość respondentów spodziewa się utrzymania status quo (odpowiednio 67 proc. i 58 proc.); pesymiści w tym względzie stanowią odpowiednio 9 proc. i 8 proc.

Poprawiły się również przewidywania dotyczące kondycji zakładów pracy - 29 proc. pracowników uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy poprawi się, a 57 uważa, że pozostanie niezmieniona. Zmian na gorsze, podobnie jak przed miesiącem, obawia się co czternasty pracujący (7 proc.).

Nieco lepiej oceniana jest także sytuacja na lokalnych rynkach pracy - niemal trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym blisko co piąty ocenia, że nie trudno jest o pracę satysfakcjonującą (19 proc.). Jedna szósta badanych (17 proc.) twierdzi, że znalezienie pracy jest problematyczne, natomiast tylko 3 proc. respondentów uważa, że w ogóle nie sposób się zatrudnić.

Niespełna jedna piąta pracujących (19 proc., spadek o 3 punkty) obawia się utraty zatrudnienia, natomiast ponad trzy czwarte (77 proc., wzrost o 2 punkty) określa swoją sytuację zawodową jako stabilną, w tym ponad jedna trzecia (37 proc.) w ogóle nie bierze pod uwagę utraty obecnej pracy.

Początek bieżącego roku bardziej pozytywny

"Notowane w ostatnich miesiącach systematyczne pogarszanie się nastrojów społecznych w czerwcu uległo wyhamowaniu. W niektórych wymiarach nastąpiła wręcz nieznaczna poprawa. Minimalnie lepiej niż w maju postrzegana jest ogólna kondycja kraju oraz sytuacja na lokalnych rynkach pracy. Osoby aktywne zawodowo nieco korzystniej niż przed miesiącem oceniają sytuację w swoich zakładach pracy oraz w mniejszym stopniu obawiają się utraty zatrudnienia. Jednak pomimo zaobserwowanych wzrostów, aktualne oceny i prognozy w większości przypadków nadal pozostają gorsze od notowanych na początku bieżącego roku" - podsumowano w badaniu.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-14 czerwca 2018 roku na liczącej 1029 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama