Reklama

Sondaż CBOS: 46 proc. Polaków zadowolonych z kierunku, w jakim zmierza kraj

W grudniu polepszyły się nastroje społeczne. Z 44 proc. w listopadzie do 46 proc. zwiększył się odsetek Polaków uważających, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Odsetek respondentów mających przeciwne zdanie spadł z 40 do 38 proc. - wynika z sondażu CBOS

Według analityków CBOS, opinie na temat ogólnej sytuacji w kraju są na tym samym poziomie, co wartości notowane we wrześniu. 

Analitycy zaznaczają, że grudniowe badanie zostało przeprowadzone przed dymisją Beaty Szydło ze stanowiska premiera i powierzeniem misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiego. Wpływ tych wydarzeń na nastroje społeczne będzie możliwy do zaobserwowania dopiero w przyszłym miesiącu.

Kierunek rozwoju sytuacji w Polsce częściej dobrze oceniają mężczyźni niż kobiety. Z kolei złe oceny można relatywnie częściej zauważyć wśród mieszkańców miast oraz badanych nieuczestniczących w praktykach religijnych. Opinie w tej kwestii wyraźnie różnicują deklarowane poglądy polityczne: ankietowani o poglądach lewicowych i centrowych zdecydowanie częściej źle oceniają kierunek rozwoju sytuacji w kraju, niż respondenci deklarujący poglądy prawicowe.

Reklama

Badania sytuacji politycznej

Na poziomie podobnym do listopadowego badania utrzymują się oceny sytuacji politycznej. Wprawdzie do 31 proc. zmalał odsetek respondentów twierdzących, że sytuacja polityczna jest przeciętna (spadek o 4 proc.), ale zarówno odsetek osób sądzących, że jest ona dobra (23 proc.), jak i tych, które uważają, że jest zła (38 proc.), wzrósł minimalnie (odpowiednio o 1 proc. i 2 proc.).

Po listopadowym pogorszeniu ponownie poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej. Obecnie za dobrą uznaje ją 51 proc. badanych (wzrost o 4 proc.), za złą - 11 proc. (spadek o 2 proc.), a jedna trzecia respondentów (32 proc.) określa ją jako przeciętną. Mimo poprawy wciąż są to oceny słabsze niż we wrześniu i październiku (odpowiednio 52 proc. i 53 proc.).

Oceny poziomu życia i warunków materialnych

Oceny poziomu życia badanych i ich rodzin pozostają praktycznie takie same jak w ubiegłym miesiącu. Nadal trzy piąte respondentów (59 proc.) uznaje go za dobry, ponad jedna trzecia (37 proc.) uważa, że jest on przeciętny, a tylko 4 proc. wyraża niezadowolenie.

Nieco poprawiły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. O 2 pkt. proc. (do 57 proc.) wzrósł odsetek respondentów wyrażających satysfakcję z sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego, zarazem o tyle samo zmniejszył się odsetek tych, którzy uznają ją za przeciętną (do 36 proc.). Tak jak przed miesiącem osoby niezadowolone ze swojej sytuacji finansowej stanowią 7 proc. ogółu badanych.

Od kilku miesięcy oceny sytuacji w zakładach pracy utrzymują się na zbliżonym poziomie. Obecnie dwie trzecie zatrudnionych (67 proc.) uznaje ją za dobrą, 10 proc. określa jako złą, a 21 proc. - jako przeciętną.

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące ogólnej sytuacji w kraju, pozostały na poziomie z listopada. Nadal 30 proc. badanych spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się poprawi, 41 proc. przewiduje, że się nie zmieni, a 22 proc. - że ulegnie pogorszeniu.

Gorsze prognozy sytuacji politycznej

Na początku grudnia można zaobserwować dalsze niewielkie pogorszenie się prognoz sytuacji politycznej. W porównaniu z poprzednim miesiącem o 2 punkty proc. zmalał odsetek badanych spodziewających się jej poprawy (do 20 proc.), a o 1 punkt (do 46 proc.) - odsetek sądzących, że się ona nie zmieni. Odsetek respondentów przewidujących pogorszenie (22 proc.) nie uległ zmianie.

W niewielkim stopniu zmieniły się także przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej w kraju. Obecnie 35 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc. w stosunku do listopada) spodziewa się poprawy, 43 proc. (spadek o 1 punkt proc.) - utrzymania obecnego stanu gospodarki, a 12 proc. (wzrost o 1 punkt proc.) - pogorszenia.

Po listopadowym spadku nieco poprawiły się przewidywania dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin. Obecnie jedna czwarta (25 proc., wzrost o 3 punkty proc.) ma nadzieję na poprawę. Nadal większość badanych (56 proc., spadek o 4 punkty proc.) przewiduje, że za rok będzie im się żyło tak samo jak obecnie, a 11 proc. obawia się obniżenia poziomu życia.

W jakich warunkach będą żyć Polacy?

Nieco polepszyły się także prognozy warunków materialnych gospodarstw domowych. Większość ankietowanych (65 proc., spadek o 5 punktów proc.) spodziewa się, że ich warunki materialne pozostaną bez zmian. Poprawy oczekuje co czwarty respondent (26 proc., wzrost o 4 punkty proc.), a co jedenasty (9 proc.) obawia się pogorszenia.

Po listopadowym spadku przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy powróciły do poziomu z października. Obecnie 29 proc. pracujących (wzrost o 4 punkty proc.) spodziewa się poprawy, 8 proc. - pogorszenia, natomiast większość (56 proc., spadek o 5 punktów proc.) jest przekonana, że nie nastąpią istotne zmiany.

Brak wielkich zmian

"Co prawda, w grudniu zaobserwowaliśmy dalsze pogorszenie się prognoz dotyczących sytuacji politycznej i gospodarczej, ale zarówno w ocenach sytuacji, jak i w przewidywaniach dotyczących innych kwestii listopadowy spadek okazał się chwilowy. Obecnie wartości większości wskaźników sytuują się na podobnym poziomie jak w ostatnich miesiącach" - czytamy w komentarzu CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 1-7 grudnia 2017 roku, na liczącej 925 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama