Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: 43 proc. Polaków niezadowolonych z sytuacji w kraju

Polacy zostali zapytani o to, czy sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku. 36 proc. badanych pozytywnie oceniło obecną sytuację, a przeciwne zdanie miało 43 proc. - wynika z sondażu CBOS. Najwięcej negatywnych opinii wyrazili studenci i uczniowie.

W porównaniu z majem o 1 punkt procentowy zwiększył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, odsetek negatywnie oceniających kierunek zmian w kraju zmniejszył się o 2 punkty procentowe. O 1 punkt zwiększył się odsetek niemających zdania na ten temat.

W maju o tym, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku przekonanych było 35 proc. respondentów, a 45 proc. miało zdanie przeciwne. Poglądu na ten temat nie wyraziło 20 proc.

Oceny ogólnej sytuacji w Polsce są zależne w dużym stopniu od preferencji politycznych respondentów. Opinie pozytywne przeważają wyraźnie wśród zwolenników koalicji rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia). Natomiast wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych dominują zdecydowanie oceny krytyczne. Wyraźny wpływ ma tutaj także ogólna orientacja polityczna ankietowanych - 60 proc. wyborców prawicy jest zdania, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, podczas gdy wśród zwolenników lewicy odsetek ten wynosi 12 proc.

Reklama

Uczniowie i studenci niezadowoleni

Pozytywnie sytuację w kraju częściej oceniają osoby, mieszkające w mniejszych miejscowościach, a także gorzej wykształcone. Ważną rolę odgrywa tutaj także uczestnictwo w praktykach religijnych. Wśród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych odnotowujemy w grupie emerytów, rencistów oraz robotników wykwalifikowanych, a najwięcej negatywnych wśród uczniów i studentów.

22 proc. badanych (w stosunku do maja o 4 punkty procentowe mniej) prognozuje, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce poprawi się, 35 proc. uważa, że się nie zmieni (spadek o 1 p. proc.), 30 proc. przewiduje, że się pogorszy (wzrost o 5 p. proc.), 13 proc. nie ma zdania na ten temat (tyle samo co w maju).

19 proc. respondentów (o 2 p. proc. więcej niż przed miesiącem) ocenia, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, 32 proc. uważa, że nie jest ani dobra, ani zła (wzrost o 1 p. proc.), 41 proc. uważa, że jest zła (spadek o 3 p.), a 8 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian w stosunku do maja).

Również oceny sytuacji politycznej są uzależnione od preferencji partyjnych badanych. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski lub Porozumienia jako jedyni oceniają ją częściej pozytywnie niż negatywnie. Z kolei sympatycy ugrupowań opozycyjnych w przeważającej mierze wypowiadają się o niej krytycznie.

Pozytywne opinie osób starszych

Sytuację polityczną w Polsce częściej oceniają pozytywnie osoby starsze, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej wykształcone. Wśród grup społeczno-zawodowych najlepiej wypowiadają się o niej renciści oraz emeryci, a najgorzej uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Więcej pozytywnych ocen odnotowujemy wśród osób częściej biorących udział w praktykach religijnych oraz posiadających poglądy prawicowe.

14 proc. ankietowanych (tyle samo co w maju) prognozuje, że sytuacja polityczna poprawi się, 50 proc. sądzi, że się nie zmieni (wzrost o 1 p.), 23 proc. uważa, że się pogorszy (wzrost o 2 p.), 13 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 3 p.).

30 proc. badanych (tyle samo co w maju) ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, 38 proc., że nie jest ani dobra, ani zła (wzrost o 4 p.), 25 proc. ocenia, że jest zła (spadek o 5 p.), 7 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 p.).

Także ocena sytuacji gospodarczej w kraju jest uzależniona od preferencji politycznych badanych. Pozytywnie oceniła ją większa część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski lub Porozumienia, podczas gdy większość sympatyków ugrupowań opozycyjnych wypowiedziała się o niej negatywnie.

Co z gospodarką?

Sytuację gospodarczą w Polsce lepiej oceniają osoby starsze, częściej biorące udział w praktykach religijnych oraz posiadające poglądy prawicowe. Wśród grup społeczno-zawodowych najlepiej oceniają ją renciści, emeryci oraz robotnicy niewykwalifikowani, a najgorzej bezrobotni pracujący na własny rachunek oraz pracownicy administracyjno-biurowi.

28 proc. respondentów (spadek o 2 p. procentowe) prognozuje, że sytuacja gospodarcza się poprawi, 37 proc., że się nie zmieni (wzrost o 1 p.), 24 proc., że się pogorszy (wzrost o 4 p.), 11 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 3 p.).

62 proc. badanych (wzrost o 2 p. procentowe) deklaruje, że ich rodzinom żyje się dobrze, 34 proc. (tyle samo co w maju), że ani dobrze, ani źle, a 4 proc., że źle (spadek o 1 punkt).

58 proc. badanych (wzrost o 4 p. proc.) ocenia dobrze obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, 37 proc. sądzi, że warunki nie są ani dobre, ani złe (spadek o 3 punkty), 5 proc. ocenia je jako złe (spadek o 1 p.).

Poziom życia w Polsce

Zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny, jak również z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami ankietowanych per capita. Jest ono również związane z lepszym wykształceniem, przekładającym się często na wyższe zarobki.

19 proc. respondentów (spadek o 1 p. proc.) prognozuje, że za rok będzie im się żyć lepiej niż obecnie, 55 proc. uważa, że tak samo (tyle samo co w maju), 13 proc. spodziewa się pogorszenia (wzrost o 2 p.), a 13 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

21 proc. ankietowanych (wzrost o 1 p. procentowe) uważa, że w ciągu roku warunki materialne ich rodziny się poprawią, 67 proc. prognozuje, że sytuacja będzie taka sama (spadek o 3 p.), a 12 proc. spodziewa się pogorszenia (wzrost o 2 p.).

"Zaobserwowany w ubiegłym miesiącu wzrost optymizmu wśród Polaków obecnie nieznacznie wyhamował, chociaż po raz pierwszy od października 2020 r. pozytywne oceny stanu polskiej gospodarki przeważyły nad negatywnymi. Przy tym wciąż dominują krytyczne oceny ogólnej i politycznej sytuacji w kraju, a wszystkie prognozy dotyczące zmiany sytuacji w Polsce w przeciągu roku - ogólnej, politycznej i gospodarczej - są nieco bardziej pesymistyczne niż w maju. Z kolei oceny warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego oraz sytuacji swojej rodziny nieznacznie się poprawił" - podsumowuje CBOS.

Ponad 1000 badanych

Badanie przeprowadzono 7-17 czerwca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1218 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 60,8 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI) 26,7 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 12,6 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Reklama

Reklama

Reklama