Reklama

Przykre zaskoczenie dla właścicieli domów i mieszkań. Duża podwyżka podatku

Podatek od nieruchomości w 2023 roku mocno poszybuje w górę. To zła wiadomość dla właścicieli działek i domów jednorodzinnych, którzy będą musieli przygotować się na dość wysoką podwyżkę. Już dziś wiadomo, że wyniesie ona nawet kilkanaście procent. Jakie będą stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku? O ile więcej trzeba będzie zapłacić?

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest opłatą lokalną i zasila budżet gminy. Przy jego naliczaniu nie bierze się pod uwagę rynkowej wartości budynku czy gruntu. Wysokość podatku od nieruchomości jest zmienna i ustala się ją w zależności od rodzaju oraz wielkości nieruchomości, a także jej lokalizacji.

Regulacje dotyczące tej daniny publicznej znajdują się w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Ustawa wskazuje też, że podatek od nieruchomości obciąża pod względem finansowym właścicieli nieruchomości, choć nie wszystkich. Przedmiotem opodatkowania są:

Reklama

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dokładną wysokość podatku ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. Może to być wójt lub burmistrz gminy, a także prezydent miasta. Wysokość podatku każdego roku jest uchwalana przez radę gminy lub radę miasta. Radni nie mogą jednak wykraczać poza stawki maksymalne określane przez ministra finansów.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości muszą płacić osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów.

Dodatkowo podatek od nieruchomości płacą osoby, które są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
 • jest bez tytułu prawnego.

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że niezależnie od liczby współwłaścicieli nieruchomości, organ podatkowy może domagać się zapłaty podatku w pełnej wysokości od jednego z nich, od niektórych lub od wszystkich. To tak zwane zobowiązanie solidarne. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach nieruchomości.

Ile wzrośnie podatek od nieruchomości w 2023 roku?

Maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza. Wskaźnik inflacyjny w Polsce na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 11,8 proc. i stanowi on podstawę do ustalenia wysokości pobieranego podatku na rok 2023.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie maksymalnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 podatek od nieruchomości nie może przekraczać:

 • Od gruntów:

- 1,16 zł (1,03 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;

- 5,79 zł (5,17 zł w 2022 r.) za ha powierzchni w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;

- 0,61 zł (0,54 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni w przypadku gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;

- 3,81 zł (3,40 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 • Od budynków lub ich części:

- 1,00 zł (0,89 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków mieszkalnych;

- 28,78 zł (25,74 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

- 13,47 zł (12,04 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;

- 5,87 zł (5,25 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;

- 9,71 zł (8,68 zł w 2022 r.) za mkw powierzchni użytkowej w przypadku budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Podatek od nieruchomości w 2023 roku – stawki

Podwyżki stawek podatku od nieruchomości mogą znacząco obciążyć budżet osób, które posiadają nieruchomości o dużej powierzchni. Problem ten dotyczy niemal wszystkich mieszkańców dużych miast wojewódzkich. Większość tych samorządów będzie stosować maksymalne stawki podatku od nieruchomości. W najgorszym położeniu są osoby zamieszkujące miasta:

 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • Łódź,
 • Poznań,
 • Gdańsk,
 • Szczecin,
 • Bydgoszcz,
 • Białystok,
 • Olsztyn.

Z drugiej strony są miasta, których samorządy zdecydowały się na niższe stawki niż maksymalne. W tym gronie znalazły się:

 • Kraków,
 • Opole,
 • Kielce,
 • Lublin,
 • Gorzów Wielkopolski,
 • Zielona Góra.

Wysokość podatku od nieruchomości różni się także w poszczególnych gminach. Na przykład mieszkańcy gminy Bolesławiec (woj. dolnośląskie) zapłacą 0,97 zł za mkw powierzchni użytkowej mieszkania. To o 3 grosze mniej niż osoby mieszkające w gminie Bielsk Podlaski (woj. podlaskie). Więcej pieniędzy w kieszeni podatników zostanie wśród mieszkańców gminy Turek (woj. wielkopolskie), gdzie zdecydowano, że stawka daniny za mkw mieszkania będzie wynosić 0,61 zł.

Informacji o tym, jakie stawki podatku od nieruchomości przyjęły poszczególne gminy w Polsce, należy szukać na stronach internetowych urzędów.

Czytaj również:

Ta grupa szczególnie zyska na zmianach w emeryturach w 2023. Ty też do niej należysz?

Tak będą wyglądały rachunki za gaz w 2023 roku. Kto dostanie dodatek do gazu?

Jeśli nie chcesz mieć zmniejszonej pensji, pilnuj tego terminu

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy