Reklama

Przeciwnicy kontra zwolennicy rządu. Których więcej? Sondaż CBOS

Jak wynika z listopadowego sondażu CBOS, 37 proc. ankietowanych określa się jako zwolennicy rządu; 32 proc. - jako jego przeciwnicy. Politykę gospodarczą rządu dobrze ocenia 42 proc.; źle - 48 proc. badanych.

W porównaniu z październikiem zwolenników rządu przybyło o 1 pkt proc.; dane dotyczące przeciwników rządu pozostały bez zmian; obojętnych jest 28 proc. (o jeden pkt proc. mniej niż w październiku).

42 proc. uważa (bez zmian), że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwnego zdania jest 48 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Przekonanie, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, najczęściej podzielają badani identyfikujący się z prawicą (71 proc.), biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (67 proc.), ankietowani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (51 proc.), respondenci z gospodarstw domowych o dochodach per capita do 650 zł (50 proc.), mieszkańcy wsi (50 proc.). W grupach społeczno-zawodowych zadowolenie z polityki gospodarczej rządu deklarują przede wszystkim bezrobotni (53 proc.), robotnicy wykwalifikowani (52 proc.) oraz rolnicy (51 proc.).

Reklama

Pogląd, że polityka rządu w sferze gospodarki nie stwarza szansy na  poprawę sytuacji gospodarczej, częściej niż pozostali wyrażają badani identyfikujący się z lewicą (74 proc.), nieuczestniczący w praktykach religijnych (74 proc.), mieszkańcy miast powyżej 100 tys. ludności (od 63 do 64 proc. w zależności od wielkości miejscowości), respondenci z gospodarstw o najwyższych dochodach per capita (63 proc.) oraz absolwenci wyższych uczelni (60 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (63 proc.), pracujący na własny rachunek (60 proc.) oraz pracownicy usług (60 proc.).

Nieco lepiej niż przed miesiącem oceniane są rezultaty prac rządu; pozytywnie ocenia je 48 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), a 39 proc. - negatywnie (spadek o 1 pkt proc.)

Minimalnie przybyło osób zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło - obecnie jest to 44 proc., czyli o 2 pkt proc. więcej niż w październiku. Odsetek niezadowolonych wzrósł o 1 pkt proc. i wynosi 42 proc. Zmniejszyła się o 3 pkt proc. grupa badanych niepotrafiących zająć stanowiska w tej kwestii; wynosi obecnie 14 proc.

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4-13 listopada na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama