Reklama

Projekt o Prokuratorii Generalnej trafi ponownie do prac w komisjach

Rządowy projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej został we wtorek skierowany ponownie do dalszych prac w połączonych komisjach: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

We wtorek na posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W jego trakcie PiS i Nowoczesna złożyły poprawki, w związku z tym Sejm skierował ponownie projekt do dalszych prac w połączonych komisjach.

Nowa ustawa

Nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ma zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. Prokuratoria Generalna będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

Reklama

Sprawozdanie połączonych komisji

Posłanka Beata Mateusiak-Pielucha (PiS) w trakcie drugiego czytania projektu przedstawiła sprawozdanie połączonych komisji: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jak przekazała, komisje przyjęły kilkanaście poprawek dotyczących m.in. zasad współdziałania Prokuratorii Generalnej RP z organami władzy publicznej, czy też wynagrodzeń dla radców i referendarzy. Dodała, że połączone komisje rekomendują przyjęcie tej ustawy.

Poseł Marek Suski (PiS) powiedział, że "to ważny projekt, który wprowadza porządek w reprezentacji Skarbu Państwa i majątku, który należy do państwa". "Jest to też projekt, który pozwoli na fachową ocenę zachodzących procesów w spółkach, jak również możliwość reprezentowania na zewnątrz różnych podmiotów państwowych" - powiedział poseł. Jak dodał, "likwidując Ministerstwo Skarbu Państwa, Prawo i Sprawiedliwość powierza tej instytucji większe uprawnienia, przekazuje też nad nią nadzór bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, co skróci m.in. proces decyzyjny" - wskazał.

Poinformował, że w trakcie prac nad ustawą zauważono "kilka drobnych, koniecznych zmian". "Chcemy dać możliwość przepisów przejściowych, gdzie legitymacje służbowe radców i starszych radców Prokuratorii zachowują ważność. Nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2017 roku. I proponujemy również zmiany porządkujące" - powiedział. Zapowiedział złożenie przez PiS kilku poprawek. Dodał, że Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt ustawy.

Zdzisław Gawlik (PO) zgodził się, że jest to ustawa bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesów Polski. Jednak - jego zdaniem - obecny projekt wzbudza wiele wątpliwości, na co wskazywało w trakcie prac w połączonych komisjach m.in. Biuro Legislacyjne Sejmu. Poinformował, że Klub PO składa wniosek o odrzucenie w całości w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej RP.

Mirosław Pampuch (Nowoczesna) ocenił, że ustawa wzbudza zastrzeżenia, co do samej jej jakości. Jak dodał, z "zadowoleniem można powitać" zaproponowane w projekcie nowe stanowisko referendarza. W jego ocenie odciąży to radców, co wpłynie na sprawniejszą realizację zadań Prokuratorii Generalnej. Jego klubowy kolega Zbigniew Gryglas złożył poprawkę dotyczącą nowych warunków płacy i pracy dla pracowników Prokuratorii. Zapowiedział, że w przypadku przyjęcia tej poprawki Klub Nowoczesnej poprze projekt, a jeśli zostanie odrzucona - to nie poprze.

Zdaniem Mieczysława Kasprzaka (PSL) proponowana ustawa jest gorsza od obecnie jeszcze obowiązującej. "Robimy teraz eksperyment. (...) Nie powinno się eksperymentować w tak poważnych sprawach. Widać to było w czasie procedowania" - powiedział. Dodał, że PSL nie poprze proponowanych rozwiązań zapisanych w projekcie ustawy.

Wiceminister Skarbu Państwa Mikołaj Wild powiedział, projektowane zapisy stwarzają nową i atrakcyjną ścieżkę zawodową dla młodych prawników. "Będą oni mogli doskonalić się najpierw jako asystenci, potem jako referendarze, wreszcie, jako radcowie Prokuratorii" - powiedział. Dodał, że stosunki pracy ulegną zmianie, ale bez wątpienia będzie to zmiana na lepsze. "Liczymy na zwiększenie etatów o ponad 100 radców" - powiedział. Dodał, że średnia płaca radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wynosi 8 tys. 200 zł.

Co zakłada projekt?

Według projektu, Prokuratoria będzie opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Prokuratoria ma też opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów.

Projekt ustawy zakłada też stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zakłada ponadto stworzenie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie osób prawnych innych niż Skarb Państwa.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy