Reklama

Poselski projekt zmian regulaminu Sejmu dotyczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

W związku z ustawą, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji, do Sejmu trafił poselski projekt zmian regulaminu izby.

W projekcie zmian regulaminu zapisano, że Sejm powołuje i odwołuje członków komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji; kandydatów do komisji może zgłaszać marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Projekt został zamieszczony na sejmowej stronie internetowej.

Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi przewodniczący powoływany i odwoływany przez premiera oraz ośmiu członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych właśnie przez Sejm. Stąd konieczność unormowania w Regulaminie Sejmu kwestii trybu powoływania osób do komisji weryfikacyjnej - podkreślono w uzasadnieniu.

Reklama

Ustawę o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa", na mocy której powołana ma zostać komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji Sejm uchwalił 10 lutego br. 31 marca podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawą komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama