Reklama

Reklama

Pogorszenie nastrojów społecznych w Polsce: Większość niezadowolona

Nowy rok przyniósł pogorszenie nastrojów społecznych - podaje Centrum Badania Opinii Społecznej.

Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że w styczniu wyraźnie ubyło osób zadowolonych z rozwoju ogólnej sytuacji w kraju. Znacząco wzmógł się także sceptycyzm w ocenach kondycji polskiej gospodarki.

Obecnie większość badanych (55%, od grudnia wzrost o 9 punktów) wyraża niezadowolenie z zachodzących zmian, a tylko nieco ponad jedna czwarta (28%, spadek o 7 punktów) ocenia je pozytywnie.

Pozytywnym ocenom kierunku rozwoju sytuacji w kraju sprzyja zamieszkiwanie w dużej aglomeracji, liczącej co najmniej pół miliona mieszkańców, wyższe wykształcenie i dobra sytuacja materialna. Większy optymizm cechuje także osoby o lewicowych i centrowych poglądach politycznych. W grupach społeczno-zawodowych przekonanie o właściwym kierunku zmian w Polsce relatywnie częściej wyrażają kadra kierownicza i wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz uczniowie i studenci.

Reklama

Zadowolenie z ogólnej sytuacji w kraju przeważa jedynie w elektoracie PO. Sympatycy PiS, Solidarnej Polski i Polski Razem, a także zwolennicy PSL najczęściej oceniają ją negatywnie. Kierunek zmian znajduje również niewielu entuzjastów wśród osób biernych politycznie i niepewnych swojego udziału w ewentualnych wyborach parlamentarnych.

Znacznie gorzej niż przed miesiącem oceniana jest sytuacja gospodarcza Polski - tylko jedna piąta ankietowanych (21%, od grudnia spadek o 7 punktów) uważa, że jest ona dobra, natomiast niemal dwie piąte (37%, wzrost o 9 punktów) ocenia ją negatywnie.

Rozczarowaniu kondycją polskiej gospodarki sprzyja starszy wiek, życie na wsi, słabsze wykształcenie, uzyskiwanie niskich dochodów per capita, zła ocena własnych warunków materialnych oraz prawicowe poglądy polityczne.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8-14 stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama