Reklama

Początek tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Obejmie ok. 270 tys. osób

W poniedziałek rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, następczyni poboru do armii. Dotyczy około 270 tys. osób, głównie mężczyzn z rocznika 1996, którzy mają prawny obowiązek stawienia się przed komisją lekarską, by nadać im właściwą kategorię przydatności do służby.

Operacja obejmuje mężczyzn urodzonych w 1996 r., a także osoby urodzone w latach 1991-95, które nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz osoby urodzone w latach 1994-95, wobec których na poprzedniej kwalifikacji orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej, lub też okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji. Do kwalifikacji powinny się też stawić osoby, które złożyły wniosek o zmianę ich kategorii.

Ponadto, kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Reklama

MSW przypomina, że kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1991-96, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Według ustawy uznaje się za nie "wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy". Z tego powodu do tegorocznej kwalifikacji mają stanąć kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/15 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła organizowany wcześniej pobór. Stało się tak wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności.

Rozpoczętą w poniedziałek kwalifikację wojskową prowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Operacja potrwa do 30 kwietnia. Termin rozpoczęcia kwalifikacji, czas jej trwania oraz roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła, określa rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej z listopada 2014 r., wydane na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie. Po zbadaniu kandydata, przyznaje się mu jedną z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oznaczając je literami: A, B, D lub E. Kategoria A to orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, kategoria B oznacza orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy (po których należy poddać się ponownemu badaniu), kategoria D to "niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju", a kategoria E oznacza "trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny". Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy