Reklama

Reklama

PAN o naruszeniach konstytucji

"Nasilające się w ostatnich dniach zjawiska dotyczące Konstytucji RP i obowiązującego porządku prawnego dowodzą naruszania zasady ustrojowej podziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - oświadczyła w specjalnej uchwale Polska Akademia Nauk.

PAN podkreśla w uchwale, że ostatnie wydarzenia naruszyły zarówno zasadę legalności działania władzy publicznej, jak i zasadę odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Wskazuje też na "niebezpieczeństwo zmiany fundamentalnej zasady podziału władz, co w konsekwencji prowadzić może do zmiany sytemu ustrojowego RP".

Trybunał Konstytucyjny

Komitet Nauk Prawnych podkreślił, że konstytucyjny podział władz tworzy najważniejszy - obok sądownictwa konstytucyjnego - mechanizm, który blokuje tendencje autorytarne. Zgodnie z tym, "szczególnie niedopuszczalne jest wkraczanie władz ustawodawczych i wykonawczych w kompetencje władzy sądowniczej".

Reklama

W uchwale przeciwstawił się "wszelkim formom nihilizmu konstytucyjnego i prawnego, pogardy dla zasady demokratycznego państwa prawnego, obejścia i nadużycia prawa, wykorzystywania i nadużywania mechanizmów demokratycznych dla ograniczenia demokracji i rządów prawa".

Wskazuje również, że zaniechanie przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm VII kadencji "uniemożliwiło wypełnianie obowiązków sędziowskich przez te osoby oraz doprowadziło do sytuacji, w której nie został należycie obsadzony konstytucyjny organ władzy sądowniczej, a tym samym ograniczona została możliwość realizacji jego funkcji ustrojowych".

Komitet Nauk Prawnych PAN stwierdził także że ustawa z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym "dotknięta jest poważnymi wadami konstytucyjnymi i regulaminowymi odnoszącymi się zarówno do procedury jej stanowienia, jak i jej treści". Zdaniem Komitetu został naruszony tryb uchwalania ustaw określony w Regulaminie Sejmu RP.

Ułaskawienie

W uchwale czytamy również, że Komitet Nauk Prawnych PAN stoi na stanowisku, iż zastosowane przez Prezydenta RP prawo łaski "stanowi naruszenie trybu postępowania o ułaskawienie i niedopuszczalne wkroczenie organu władzy wykonawczej w zakres kompetencji władzy sądowniczej", ponieważ dotyczyło osób skazanych nieprawomocnie.

W uzasadnieniu Komitet podkreśla: "Zasadniczy sprzeciw dotyczy dopuszczalności ułaskawienia osoby, której przysługuje procesowy status osoby niewinnej (nie można ułaskawić  osoby niewinnej), jak i podjęcia przez Prezydenta - w trakcie toczącego się postępowania sądowego - czynności procesowej, jaką jest umorzenie postępowania. Doszło w ten sposób do naruszenia art. 10, art. 126 ust. 3 oraz art. 173 Konstytucji RP, a także naruszenia praw innych stron w procesie karnym".

Cały tekst uchwały dostępny jest TUTAJ.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama