Reklama

Reklama

Nowe stanowisko w rządzie

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw ekonomii społecznej i solidarnej. Funkcję tę będzie pełnił sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie podano jeszcze nazwiska osoby, która obejmie ten urząd.

Do zadań pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej będzie należało m.in. projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja usług społecznych oraz tworzenie ram strategicznych, programowych i prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej i solidarnej.

Pełnomocnik ma także podejmować działania, mające na celu zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w realizacji zadań publicznych, w tym usług społecznych oraz stosowanie społecznych aspektów w zamówieniach publicznych.

Reklama

Do jego zadań będzie należało też opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na rozwój ekonomii społecznej i solidarnej oraz upowszechniał, promował i edukował w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Rządowy pełnomocnik ma współpracować z organami administracji rządowej, występować do właściwych organów administracji rządowej oraz współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

Będzie mógł powoływać zespoły eksperckie i doradcze w zakresie powierzonych mu zadań. Radzie Ministrów będzie przedstawiać analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności i informacje o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

W rozporządzeniu zapisano, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewnia ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, a wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 44., której dysponentem jest resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy