Reklama

Reklama

Najnowszy sondaż CBOS dotyczący religijności w Polsce

O spadku religijności w ostatnim 25-leciu przekonanych jest aż dwie trzecie dorosłych Polaków (67 proc.). Jej wzrost dostrzega jedynie co dziesiąty respondent (10 proc.) i praktycznie tyle samo (11 proc.) nie zauważa zmian w tym zakresie - podaje lutowy sondaż CBOS.

Opierając się na autodeklaracjach Polaków określających swój stosunek do wiary i praktyk religijnych można stwierdzić - jak podkreśla CBOS - że powszechnie deklarowana wiara w Boga jest dość trwałą cechą polskiego społeczeństwa. Utrzymuje się ona przez ostatnie niemal dwadzieścia lat na dość stabilnym wysokim poziomie.

Zmiany po 2005 roku

Z systematycznie prowadzonych przez CBOS badań wynika, że od końca lat dziewięćdziesiątych niezmiennie ponad 90 proc. (92-97 proc.) uważa się za wierzących, w tym mniej więcej co dziesiąty (ostatnio co jedenasty - dwunasty) ocenia swoją wiarę jako głęboką. Odsetek osób zaliczających się do raczej lub całkowicie niewierzących pozostaje od lat stosunkowo niski (od 3 do 8 proc.), przy czym - co istotne - od 2005 roku ich liczba się podwoiła (z 4 do 8 proc.). W tym samym czasie z 12 do 8 proc. ubyło badanych, którzy określają się mianem głęboko wierzących.

Reklama

W ocenie CBOS również poziom zaangażowania Polaków w praktyki religijne, który w latach 1997-2005 pozostawał w miarę stabilny, po roku 2005 dość istotnie słabnie. Zmniejszył się w tym czasie odsetek respondentów praktykujących regularnie, przynajmniej raz w tygodniu (z 58 do 50 proc.), przybyło zaś tych, którzy w ogóle nie biorą udziału w praktykach religijnych (z 9 do 13 proc.). Więcej też osób praktykuję nieregularnie (wzrost z 33 do 37 proc.).

Jak podkreśla CBOS, z połączenia deklaracji wiary i praktyk religijnych wynika, że od 2005 roku odsetek osób wierzących i regularnie praktykujących zmniejszył się w Polsce z 58 do 50 proc., nieznacznie przybyło zaś wierzących i praktykujących nieregularnie (z 32 do 35 proc.), niewierzących i praktykujących (z 1 do 2 proc.) oraz niewierzących i niepraktykujących (z 3 do 6 proc.).

Wierzący niepraktykujący

Prywatyzacja wiary religijnej przejawiająca się w rosnących odsetkach osób określających się jako wierzące i niepraktykujące lub praktykujące okazjonalnie znajduje też potwierdzenie w innych autodeklaracjach. Od maja 2005 roku do października 2014 roku odsetek respondentów w swoim przekonaniu wierzących i stosujących się do wskazań Kościoła zmniejszył się z 66 do 39 proc., znacząco przybyło natomiast tych, którzy twierdzą, że wierzą na swój własny sposób (z 32 do 52 proc.).

Jeszcze innym wskaźnikiem religijności - jak podaje CBOS - wykazującym po roku 2005 trend spadkowy, choć w ostatnim czasie dość wyraźnie wyhamowany, jest częstość odmawiana modlitwy. Z tegorocznych deklaracji wynika, że codziennie modli się nieco ponad dwie piąte spośród ogółu badanych (43 proc., spadek od 2005 r. o 13 punktów proc., ale jednocześnie wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do roku 2012).

Ponad jedna czwarta respondentów (27 proc., od roku 2012 spadek o 5 pkt proc.) modli się raz lub kilka razy w tygodniu, a co dwunasty badany (8 proc.) mniej więcej raz w miesiącu. Jeden na ośmiu ankietowanych (12 proc.), według własnych deklaracji, modli się kilka razy w roku, a nielicznie (w sumie 3 proc.) raz w roku lub rzadziej. Co czternasty Polak (7 proc.) w ogóle się nie modli.

Od 2005 roku w grupie najmłodszych respondentów (18-25 lat) odsetek głęboko wierzących pozostaje w miarę stabilny. Ponad dwukrotnie wzrosła natomiast w tym czasie liczba tych, którzy określają się jako niewierzący (z 6 do 15 proc.), ubyło zaś wierzących (spadek z 86 do 77 proc.).

Jeszcze mniej stabilnie kształtuje się uczestnictwo młodych Polaków w praktykach religijnych. Do cotygodniowego lub częstszego udziału w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych przyznaje się nieco ponad dwie piąte ankietowanych mających od 18 do 24 lat (44 proc.), podczas gdy w 2005 roku była to nieco ponad połowa tej grupy (51 proc.). Od tego czasu w miarę stabilna pozostaje liczba młodych osób praktykujących nieregularnie (kilka lub kilkanaście razy w roku) ok. 40 proc., wyraźnie wzrósł (o 8 pkt proc.) odsetek w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych.

Według badań CBOS, na podstawie uzyskanych deklaracji można stwierdzić, że od śmierci Jana Pawła II zmienia się również wiara mieszkańców największych aglomeracji. Od tego czasu zmniejszył się wśród nich odsetek tych, którzy określają się jako głęboko wierzący (z 12 do 8 proc.), nieco mniejsza jest również grupa wierzących (spadek z 80 do 75 proc.), natomiast ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba niewierzących (z 8 do 17 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-11 lutego tego roku na liczącej 1003 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy