Reklama

"Na tle poprzednich prezydentów Duda nie wypada najlepiej"

39 proc. respondentów dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy; 25 proc. ocenia ją raczej źle - wynika z sondażu CBOS. 64 proc. źle ocenia pracę Sejmu; dobrze o działalności tej izby mówi 20 proc. Prace Senatu źle ocenia 50 proc. badanych; 23 proc. uważa, że Senat pracuje dobrze.

Działalność prezydenta Andrzeja Dudy dobrze ocenia 39 procent badanych, w tym 27 proc. raczej dobrze, a 12 proc. zdecydowanie dobrze. Źle o pracy prezydenta wypowiada się 25 proc., w tym 15 proc. oceniło ją raczej źle, a 10 proc. zdecydowanie źle. 36 proc. ankietowanych nie miało opinii w tej kwestii.

Od sierpnia przybyło badanych zarówno dobrze wypowiadających się o działalności głowy państwa (wzrost o 6 punktów procentowych, do 39 proc.) i w nieco większym stopniu tych, którzy ją krytykują (wzrost o 10 punktów procentowych, do 25 proc.), co sprawiło, że przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi jest mniejsza niż miesiąc temu - podkreśla CBOS.

Reklama

Na tle notowań poprzednich prezydentów - w początkowych miesiącach sprawowania przez nich najwyższego urzędu w państwie - zaznacza CBOS - oceny Andrzeja Dudy nie wypadają najlepiej. Pod względem proporcji opinii pozytywnych i negatywnych są one zbliżone do ocen prezydentury Lecha Kaczyńskiego zarejestrowanych w pierwszych dwóch miesiącach jego kadencji.

Prezydenturę Andrzeja Dudy lepiej niż inni oceniają najmłodsi respondenci, mieszkańcy wsi, badani mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe, uzyskujący niskie dochody (poniżej 1000 zł) dochody per capita, źle oceniający własne warunki materialne, uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, deklarujący prawicowe poglądy polityczne.

Negatywne opinie o działalności głowy państwa wyrażają przede wszystkim najstarsi badani, mieszkańcy najmniejszych miast (do 20 tys. ludności) i największych aglomeracji, respondenci najlepiej wykształceni, deklarujący najwyższe dochody per capita, niepraktykujący religijnie oraz identyfikujący się z lewicą - w mniejszym stopniu - z politycznym centrum.

Większość Polaków (64 proc. ) źle ocenia pracę Sejmu; dobrze działalność tej izby parlamentu ocenia 20 proc.; 16 proc. nie ma zdania w tej sprawie - wynika z sondażu CBOS. 50 proc. badanych źle ocenia prace Senatu; 23 proc. uważa, że Senat pracuje dobrze; 27 proc. nie ma zdania.

W stosunku do ubiegłego miesiąca notowania parlamentu nieznacznie się pogorszyły. O dwa punkty procentowe odnotowany został spadek ocen pozytywnych działalności Sejmu niż miesiąc temu i o 3 punkty procentowe - Senatu. Niezadowolenie z funkcjonowania izby niższej deklaruje 64 proc., a z pracy izby wyższej - połowa (wzrost o 2 punkty procentowe).

Niezadowolenie z działalności posłów najczęściej deklarują mieszkańcy największych aglomeracji, badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, respondenci zamierzający w październikowych wyborach parlamentarnych poprzeć komitet wyborczy Pawła Kukiza, a także ci, którzy w ogóle nie zamierzają głosować.

Według CBOS, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprawiły się opinie o działalności władz samorządowych. Pracę samorządów w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 71 proc. ankietowanych (od marca wzrost o 4 punkty procentowe), natomiast źle 20 proc.. To nie tylko najlepsze notowania władz lokalnych obecnej kadencji, ale - jak podkreśla CBOS - jedne z najlepszych w ostatnich osiemnastu latach.

W ocenach działalności Kościoła rzymskokatolickiego utrzymuje się pogorszenie, które zostało zarejestrowane w marcu tego roku. Tak jak sześć miesięcy temu pozytywnie o funkcjonowaniu Kościoła jako instytucji wypowiada się nieco ponad połowa Polaków (53 proc.), a negatywnie jedna trzecia (33 proc.) W tym badaniu pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć".

22 proc. respondentów źle ocenia działalność związków zawodowych, w tym 8 proc. zdecydowanie źle. Dobrze ocenia tę działalność 15 proc. badanych, w tym 2 proc. zdecydowanie dobrze; 63 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Krytyczne nastawienie do działalności związków zawodowych - podkreśla CBOS - częściej niż inni mają przedstawiciele takich grup, jak kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz prywatni przedsiębiorcy, a także osoby najlepiej zarabiające.

Według badań CBOS, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zmniejszył się odsetek negatywnych ocen funkcjonowania ZUS (o 9 punktów procentowych, do 50 proc.). Przybyło natomiast osób niemających zdania o pracy tej instytucji (o 7 punktów procentowych, do 20 proc.).

Dobre opinie o działalności ZUS wyraża 30 proc. badanych. Relatywnie często są to najstarsi badani, mający 65 lat i więcej. Z kolei wśród młodszych respondentów, zwłaszcza w wieku 35-44 lata, a także osób najlepiej wykształconych opinie krytyczne zdecydowanie przeważają nad pozytywnymi.

Notowania NFZ są obecnie lepsze niż w styczniu i marcu tego roku. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przybyło badanych pozytywnie oceniających funkcjonowanie NFZ (o 5 punktów procentowych, do 23 proc.), a zarazem zmniejszył się odsetek tych, którzy wypowiadają się o nim z dezaprobatą (o 7 punktów procentowych, do 68 proc.); 9 proc. nie miało zdania. Działalność NFZ lepiej od innych postrzegają najstarsi ankietowani.

Względnie stabilne są notowania Narodowego Banku Polskiego. Jego funkcjonowanie dobrze ocenia 56 proc. badanych (od marca tego roku wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast źle 13 proc.; 31 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Takie same jak pół roku temu są notowania Giełdy Papierów Wartościowych. 66 proc. Polaków nie ma wyrobionej opinii na temat jej funkcjonowanie; 28 proc. ocenia ją dobrze, a 6 proc. negatywnie.

Po nieco gorszych ocenach w marcu tego roku, we wrześniu została odnotowana poprawa opinii o funkcjonowaniu wojska. Obecnie dobrze ocenia je 69 proc. respondentów, o 7 punktów proc. więcej niż w marcu. Przeciwny pogląd ma 4 proc. badanych, a 27 proc. nie miało zdania.

Lepsze niż sześć miesięcy temu są notowania policji. Pracę policjantów dobrze ocenia 69 proc. badanych (o 4 punkty proc. więcej niż w marcu), źle - 18 proc. (spadek o 4 punkty proc.).

W ciągu ostatniego półrocza ubyło badanych pozytywnie odnoszących się do pracy CBA (spadek o 5 punktów proc., do 30 proc.), nie zmienił się natomiast istotnie odsetek osób wypowiadających się o tej instytucji z dezaprobatą (17 proc.), a 53 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Jak wynika z badań CBOS, wizerunek wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania nie należy do najlepszych. Dobre oceny funkcjonowania sądów i prokuratury pozostają w mniejszości (odpowiednio: 27 proc. i 26 proc.). Z kolei źle o pracy sądów wypowiada się niemal połowa Polaków (46 proc., od marca spadek o 6 punktów proc.), a prokuratury - 37 proc. (spadek o 3 punkty proc.).

W porównaniu z poprzednim pomiarem pogorszyły się notowania NIK; opinie o Trybunale Konstytucyjnym i instytucji RPO są względnie stabilne. Wprawdzie działalność NIK nadal jest częściej oceniana pozytywnie (38 proc.) niż negatywnie (22 proc.), jednak od marca nastąpił znaczny spadek aprobaty (o 11 punktów proc.) i wzrost dezaprobaty (o 8 punktów proc.).

Działalność TK dobrze ocenia 39 proc. ankietowanych (o 3 punkty proc. mniej niż w marcu), źle 12 proc. O pracy RPO pozytywne opinie wyraża 40 proc. Polaków (spadek o 4 punkty proc.), a 10 proc. (spadek o 3 punkty proc.) odnosi się do niej krytycznie.

Pozytywne opinie o funkcjonowaniu administracji podatkowej, tj. izb i urzędów skarbowych, wyraża 37 proc. badanych (o 3 punkty proc. mniej niż przed rokiem), a negatywnie - 33 proc. Działalność administracji podatkowej relatywnie często dobrze oceniają osoby najlepiej sytuowane, uzyskujące wysokie dochody.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 17-23 września tego roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama