Reklama

Kontrola nad służbami specjalnymi: Konieczność poszanowania praw obywatelskich

Szczegóły kontroli prokuratora nad czynnościami operacyjnymi służb specjalnych reguluje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który trafił już do konsultacji. Kontrola ma na celu m.in. "konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich".

Na stronach legislacyjnych rządu ogłoszono projekt rozporządzenia MS ws. sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Są one uprawnione - po uprzedniej zgodzie sądu - do takich czynności operacyjnych, jak uzyskiwanie i utrwalanie rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych; obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż publiczne; treści korespondencji, w tym prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych oraz do dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Reklama

Projekt rozporządzenia głosi, że kontrola prokuratora jest realizowana poprzez "merytoryczne i efektywne zbadanie podstaw faktycznych wnioskowanych czynności oraz legalności i prawidłowości ich inicjowania i prowadzenia, mając na uwadze konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich".

Jak głosi uzasadnienie projektu, konieczność nowego rozporządzenia wynika z nowego Prawa o prokuraturze, uchwalonego w styczniu br. Nakazało ono ministrowi określenie rozporządzeniem sposobu realizacji kontroli prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Prawo o prokuraturze stanowi, że Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub upoważniony przez nich prokurator sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczenia lub przyjęcia korzyści majątkowej albo przesyłki niejawnie nadzorowanej. Prokurator Generalny może zwrócić się o takie czynności, jeżeli pozostawałyby one w bezpośrednim związku z trwającym postępowaniem; może też zapoznawać się z materiałami zgromadzonymi w ich toku - głosi ustawa.

Zamiast nadzoru będzie kontrola

Uzasadnienie projektu rozporządzenia podkreśla, że zasadniczo powiela ono rozporządzenie MS z 2011 r. w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. "Zmiany wynikają z faktu, iż ustawodawca w miejsce dotychczas sprawowanego nadzoru nad czynnościami operacyjnymi wprowadził kontrolę nad tymi czynnościami" - podkreślono.

Prokurator Generalny, Krajowy, wyznaczony prokurator lub zespół prokuratorów może zapoznawać się z materiałami zgromadzonymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, jeżeli jest to niezbędne do oceny ich prawidłowości, legalności i efektywności. W razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości, podejmują oni czynności zmierzające do ich usunięcia oraz zapobieżenia im na przyszłość; zwraca się też o wyjaśnienie ich powstania. W przypadku uznania, że przyczyny uchybień nie zostały wyjaśnione, zawiadamiają o tym organ nadrzędny nad daną służbą.

Prokurator Generalny, Krajowy oraz prokurator okręgowy mogą przekazywać danej służbie uwagi wynikające z kontroli, które mogą mieć znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, sprawności postępowania oraz prawidłowości wykonywania zarządzeń o zniszczeniu materiałów zbędnych dla postępowań karnych.

Według informacji Prokuratora Generalnego, w ub.r. uprawnione służby skierowały wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 5673 osób. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5431 osób. Sąd odmówił tego wobec 20 osób, a prokurator - wobec 222 osób. Policja wnosiła o kontrolę operacyjną wobec 4703 osób, ABW - 189; SG - 286, CBA - 224, kontrola skarbowa - 23, SKW - 25, ŻW - 124.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: służby specjalne

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy