Reklama

Dystrybucja węgla przez gminy. Decyzja Sejmu

W czwartek wieczorem posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o dystrybucji węgla przez gminy. Przyjęto ustawę w całości i wraz z 17 z 25 poprawkami Senatu.

W czwartek przed południem senatorowie jednogłośnie zagłosowali za ustawą wraz z poprawkami.

Sejm w bloku wieczornych głosowań przyjął m.in. poprawki doprecyzowujące dotyczące np. , że zakupu paliwa stałego dokonuje osoba fizyczna w gospodarstwie domowym z przeznaczeniem dla tego gospodarstwa, a nie gospodarstwo domowe, które nie może być stroną sprzedaży, ponieważ nie posiada ono zdolności do czynności prawnych.

Sejm przyjął też poprawki rozstrzygające o sposobie ubiegania się o rekompensaty w sytuacji, w której podmiot wprowadzający do węgiel jest jednocześnie tzw. innym podmiotem samodzielnie sprzedającym węgiel dla gospodarstw domowych na terenie gminy.

Reklama

Posłowie zgodzili się też na to, by prowadzenie przez gminę sprzedaży węgla za pośrednictwem innych podmiotów nie wymagało zmian ich statutów oraz innych dokumentów powołujących podmioty lub regulaminów organizacyjnych.

Dodatek węglowy. Przyjęto poprawki Senatu

Sejm opowiedział się też za propozycją Senatu uchylenia przepisu wskazującego, w jakim zakresie materię związaną zakupem preferencyjnym węgla można regulować uchwałą gminy. Senatorowie uznali, że rada gminy powinna mieć swobodę regulacji w takim zakresie, w jakim dane kwestie nie znalazły się w ustawie.

Przyjęto też poprawkę Senatu regulującą sytuację gospodarstw domowych, które znajdują się pod jednym adresem w odrębnych lokalach, jednak nie mają odrębnych adresów zamieszkania.

Posłowie opowiedzieli się też za poprawką Senatu zmierzającą do tego, by dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy, wójt, burmistrz, albo prezydent miasta mógł wprowadzać niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Sejm przyjął również poprawkę stanowiącą, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepis ustawy o dodatku węglowym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Gmina będzie sprzedawać węgiel

Ustawa przewiduje, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Importerzy węgla będą mogli wystąpić o rekompensaty. Środki na ich wypłatę będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalny limit wydatków z Funduszu na rekompensaty w 2023 roku określono na 4,9 mld zł. W Ocenie Skutków Regulacji przewidziano, że 900 mln zł z tej kwoty będzie stanowić dochód budżetu z tytułu VAT.

Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanego przez resort aktywów państwowych sprzedawać węgiel samorządom w ramach ustawy o preferencyjnym zakupie tego paliwa będą mogły: Polska Grupa Górnicza (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: węgiel | dystrybucja węgla

Reklama

Reklama

Reklama