Reklama

Reklama

Deklaracja szczytu Trójmorza: Nasza współpraca przyczyni się do rozwoju całej UE

Współpraca między krajami Trójmorza jest w interesie UE, przyczyni się do jej rozwoju - głosi przyjęta w czwartek deklaracja uczestników drugiego szczytu inicjatywy Trójmorza w Warszawie. Priorytetem Trójmorza - według dokumentu - jest wspieranie inwestycji w infrastrukturę.

W czwartkowym szczycie wzięli udział przedstawiciele 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Na spotkanie przyjechało 10 prezydentów krajów Trójmorza, nieobecni byli prezydenci Czech i Austrii. Gościem specjalnym inauguracji oraz pierwszej sesji dyskusyjnej szczytu, poświęconej współpracy euroatlantyckiej, był prezydent USA Donald Trump.

W przyjętej w Warszawie deklaracji podkreślono, że "państwa Trójmorza ze swym potencjałem tworzą dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od koordynacji wysiłków całego regionu".

Reklama

Zwrócono uwagę w szczególności na wyzwania wynikające z "różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie", które "ograniczają dynamiczny wzrost relacji gospodarczych" między krajami Trójmorza. Zaznaczono, że sieci te "powinny być rozwijane".

Priorytety inicjatywy Trójmorza

Uczestnicy szczytu oświadczyli, że "uznają wielką wartość pogłębionej współpracy w formacie Trójmorza", która - ich zdaniem - powinna być skoncentrowana na "wspieraniu inwestycji w dziedzinach takich jak gospodarka, połączenia transportowe, infrastruktura energetyczna, ochrona środowiska, prace badawczo-rozwojowe i komunikacja cyfrowa w regionie Trójmorza".

Wśród priorytetów inicjatywy wymieniono poprawę połączeń transportowych w regionie i dalszego integrowania ich z Transeuropejską Siecią Transportową, realizację postulatów unijnej polityki energetycznej, promowanie biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych oraz osiągnięcie pełnej synergii z politykami UE.

W dokumencie uczestnicy szczytu podkreślili, iż "ulepszona infrastruktura", a także łączność gospodarcza i społeczna pomiędzy państwami regionu Trójmorza - wzdłuż osi Północ-Południe i Wschód-Zachód - leży nie tylko w interesie wszystkich uczestników inicjatywy, ale także "całej Unii Europejskiej", ułatwiając "osiąganie, wzmacnianie i cementowanie" jej jedności.

Przyczyni się do rozwoju Unii


W deklaracji stwierdzono też, że rozwój współpracy między państwami Trójmorza przyczynia się do rozwoju Unii, "która dzięki temu jako całość pozostanie ambitna, zjednoczona i żywotna". Podtrzymano ponadto, że członkostwo w UE jest jedną z zasad, w oparciu o które działać będzie inicjatywa Trójmorza. Jednocześnie zadeklarowano, że Trójmorze jest "otwarte na zainteresowane podmioty biznesowe z całego świata i partnerów globalnych".

W dokumencie "z zadowoleniem" odnotowano również utworzenie Forum Biznesowego Trójmorza, którego celem jest łączenie podmiotów gospodarczych zainteresowanych "współpracą ekonomiczną obliczoną na wzmacnianie więzi gospodarczych w regionie".

W ramach Trójmorza współpracuje ze sobą 12 państw położonych w regionie pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. To wspólna inicjatywa Polski i Chorwacji mająca na celu głównie pogłębienie współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.

Spotkanie w Warszawie było drugim szczytem państw Trójmorza. Pierwsze odbyło się w sierpniu zeszłego roku w Dubrowniku. Wówczas reprezentanci 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej przyjęli deklarację, w której wskazali cele współpracy. W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia stanie się bardziej bezpieczna i bardziej konkurencyjna oraz przyczyni się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.

Oto pełna treść deklaracji:

"Prezydenci i ich przedstawiciele zgromadzeni na Drugim Szczycie Trójmorza, reprezentujący 12 państw członkowskich UE położonych między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry:

Zgadzając się, że państwa Trójmorza ze swym potencjałem tworzą dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od koordynacji wysiłków całego regionu;

Podkreślając swoje udane połączenie z Europą wzdłuż osi Wschód-Zachód, osiągnięte dzięki finansowym instrumentom takim jak Instrument "Łącząc Europę" (CEF), Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) oraz dzięki efektowi synergii istniejących i planowanych strategii makroregionalnych wdrażanych przez Unię Europejską;

Zdając sobie sprawę z tradycyjnych, udanych mechanizmów regionalnych i podregionalnych, które przyczyniły się do ścisłej współpracy i rozwoju między naszymi krajami oraz pozostają ważnym czynnikiem we wzmacnianiu jedności;

Wierząc, że ulepszona infrastruktura, gospodarcza i społeczna współpraca/łączność krajów Trójmorza wzdłuż osi Północ-Południe i Wschód-Zachód leży w interesie wszystkich uczestników Trójmorza, a także całej Unii Europejskiej;

Wskazując znaczenie i wagę wyzwań wynikających z różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie Trójmorza, które ograniczają dynamiczny wzrost relacji gospodarczych między naszymi krajami i powinny być rozwijane;

Korzystając z dostępnych instrumentów pozwalających na dalszy rozwój (krajów), które ułatwiają osiąganie, wzmacnianie i cementowanie jedności Unii Europejskiej;

Niniejszym uznają wielką wartość pogłębionej współpracy w formacie Trójmorza, skoncentrowanej na wspieraniu inwestycji w dziedzinach takich jak gospodarka, połączenia transportowe, infrastruktura energetyczna, ochrona środowiska, prace badawczo-rozwojowe i komunikacja cyfrowa w regionie Trójmorza;

Podkreślają, że Trójmorze to elastyczne Forum Prezydenckie, które zapewnia polityczne wsparcie na rzecz skuteczniejszej współpracy rządów, podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych zainteresowanych pogłębianiem więzi w regionie, a jednocześnie jest świadome, że osiągnięcie konkretnych rezultatów w ramach tej inicjatywy wymaga czynnego zaangażowania rządów oraz roboczych kontaktów między przedstawicielstwami Prezydentów;

Zauważają, że Trójmorze ma następujące priorytety: poprawa połączeń transportowych w regionie w celu ich rozwijania i dalszego integrowania z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), realizacja postulatów unijnej polityki energetycznej, promowanie biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych, pełna synergia z politykami UE;

Zgadzają się, że Trójmorze to przydatna platforma przyczyniająca się do efektywności i jedności Unii Europejskiej. Rozwój współpracy między państwami Trójmorza przyczynia się do rozwoju całej Unii Europejskiej, która dzięki temu jako całość pozostanie ambitna, zjednoczona i żywotna;

Potwierdzają, że Trójmorze jest otwarte na zainteresowane podmioty biznesowe z całego świata i partnerów globalnych;

Potwierdzają, że Trójmorze będzie działało w oparciu o kilka zasad, a szczególnie o zasady: członkostwa w UE, długoterminowego charakteru wspólnych planów, otwartości na środowiska biznesowe, a także lepszego definiowania i promowania czynników napędzających modernizację w regionie;

Z zadowoleniem przyjmują utworzenie Forum Biznesowego Trójmorza, które będzie łączyło podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą ekonomiczną obliczoną na wzmacnianie więzi gospodarczych w regionie."

Magdalena Cedro, Marceli Sommer

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy