Reklama

​CBOS: Większość Polaków uważa, że kraj zmierza w złym kierunku

W maju 51 proc. Polaków uznało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku (wzrost o 6 punktów proc. w stosunku do kwietnia); 30 proc. (spadek o 7 punktów proc.) było przeciwnego zdania - wynika z sondażu CBOS.

CBOS podkreśla, że po kilku miesiącach względnej poprawy, w maju odnotowano dość znaczące pogorszenie nastrojów społecznych. Pogłębił się krytycyzm w ocenach ogólnej sytuacji w kraju oraz ocenach sytuacji politycznej. Gorsze niż miesiąc temu są również przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku, a także jakości życia politycznego, stanu gospodarki, kondycji zakładów pracy oraz sytuacji bytowej respondentów i ich rodzin - zaznaczono.

Na początku roku nastroje społeczne nieznacznie, ale systematycznie ulegały poprawie, jednak w maju odsetek respondentów uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku wzrósł do 51 proc. (jest to 6 proc. więcej niż w kwietniu); jednocześnie ubyło optymistów - 30 proc. Polaków jest zdania, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku (to 7 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu). 19 proc. nie miało zdania.

Reklama

Niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju są głównie respondenci o orientacji lewicowej (75 proc. opinii negatywnych) oraz niepraktykujący religijnie (76 proc.). Krytyczne opinie nieco częściej niż inni wyrażają mieszkańcy największych aglomeracji (62 proc.), w grupach zawodowych zaś pracownicy administracyjno-biurowi (64 proc.) oraz osoby zatrudnione w sektorze usług (64 proc.). Pozytywnie o polityce mówi 24 proc. robotników niewykwalifikowanych oraz 21 prac. szczebla średniego.

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie przeważa nad niezadowoleniem wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (75 proc. do 10 proc.). Popierający pozostałe partie polityczne najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, szczególnie głosujący na PO i Nowoczesną (odpowiednio 81 i 78 proc.). W przypadku elektoratu Kukiz'15 jest to 62 proc. odpowiedzi negatywnych i 29 proc. zadowolonych.

Ocena jakości życia politycznego

Jakość życia politycznego w kraju negatywnie ocenia 45 proc. (o 4 proc. więcej niż w kwietniu), a pozytywnie jedynie 14 proc. 36 proc. respondentów wskazało, że sytuacja polityczna jest przeciętna. 5 proc. nie miało zdania.

Pozytywne opinie o sytuacji politycznej przeważają jedynie wśród osób praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu (40 proc.). Relatywnie częściej niż inni dobrze o sytuacji politycznej w Polsce wypowiadają się również respondenci o prawicowych poglądach politycznych (31 proc.), a w grupach zawodowych - robotnicy niewykwalifikowani (24 proc.) i pracownicy średniego szczebla (21 proc.).

Krytycyzm w ocenach najczęściej wyrażają osoby o lewicowych poglądach politycznych (67 proc,), niepraktykujące religijnie (67 proc.), mieszkające w największych miastach (57 proc.), uzyskujące najwyższe dochody per capita (55 proc.) oraz mające wyższe wykształcenie (55 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych są to przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy (65 proc.), gospodynie domowe (54 proc.) i renciści (53 proc.).

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z sytuacji politycznej w kraju wyrażają zwolennicy PiS (41 proc. ocen dobrych). Największym krytycyzmem w tym względzie - podobnie jak w ocenie ogólnej sytuacji w Polsce - cechują się sympatycy Nowoczesnej (71 proc. ocen negatywnych) i PO (70 proc. ocen negatywnych), a także elektorat ruchu Kukiz’15 (51 proc.) oraz osoby niezainteresowane udziałem w ewentualnych wyborach parlamentarnych (48 proc.). Wśród osób niezdecydowanych co do uczestniczenia w ewentualnym głosowaniu najczęstsze są oceny ambiwalentne (53 proc.).

Ocena sytuacji gospodarczej

Oceny sytuacji gospodarczej w kraju nie uległy znaczącej zmianie. Jedynie o 2 proc. spadł odsetek respondentów uważających, że jest ona dobra - obecnie dobrze ocenia gospodarkę 30 proc. badanych; 22 proc. uważa, że jest zła. 42 proc. respondentów, uważa, że stan gospodarki jest przeciętny.

Do najbardziej zadowolonych z kondycji polskiej gospodarki możemy zaliczyć osoby o wyższym wykształceniu oraz osoby z większych miejscowości.

58 proc. badanych twierdzi, że im oraz ich rodzinom żyje się dobrze, a jedynie 8 proc. ocenia, że źle. Według CBOS zadowolenie obywateli rośnie wraz z wielkością zarobków, a co za tym idzie z wykształceniem.

51 proc respondentów jest zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (spadek o 4 punkty proc..), 10 proc. jest osób niezadowolonych (wzrost o 3 pkt. proc.). Najlepiej o jakości życia wypowiadają się pracownicy kadry kierowniczej, specjaliści wyższego i średniego szczebla, prywatni przedsiębiorcy oraz uczniowie i studenci.

Ocena rynku pracy

W ciągu ostatniego miesiąca minimalnie poprawiła się ocena lokalnych rynków pracy. 53 proc. ankietowanych sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym jednak 45 proc. ocenia, iż trudno jest o pracę odpowiednią. 33 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę.

Na trudności związane ze znalezieniem pracy narzekają przede wszystkim osoby o najniższych dochodach, najgorzej oceniające swoją sytuację materialną, mieszkające na wsi, z wykształceniem podstawowym oraz mające co najmniej 55 lat, a także bezrobotni i rolnicy.

W maju do 23 proc. spadło poczucie zagrożenia bezrobociem - w kwietniu było to 31 proc. W grupach zawodowych obawy przed utratą zatrudnienia najczęściej wyrażają najstarsi pracownicy (39 proc.), niezadowoleni z sytuacji materialnej swoich gospodarstw domowych (38 proc.) oraz osoby o miesięcznych dochodach od 1-2 tys. zł (ok. 34 proc.).

Polacy pesymistycznie wypowiadają się na temat prognozy na najbliższy rok. 31 proc. badanych (wzrost o 4 punkty proc.) uważa, że sytuacja w kraju pogorszy się, a 21 proc. (spadek o 6 punktów proc.) jest zdania, że się poprawi. Według 39 proc. - nie zmieni się.

Perspektywy na przyszłość

57 proc. zwolenników PiS uważa, że sytuacja w najbliższym roku poprawi się; przeciwnego zdania jest jedynie 5 proc. głosujących na tę partię. Z kolei zdeklarowani wyborcy PO i Nowoczesnej w większości (po 54 proc.) obawiają się zmian na gorsze.

Do 30 proc. (z 25 proc.) wzrósł odsetek respondentów obawiających się o pogorszenie sytuacji politycznej w kraju, a do 19 proc. (z 23 proc.) zmniejszyła się liczba optymistów. Według 44 proc. sytuacja polityczna nie zmieni się.

Przybyło także badanych sądzących, iż w najbliższym roku sytuacja gospodarcza w kraju się pogorszy (21 proc., wzrost o 4 punkty proc.). O 7 punktów proc. do 22 proc. ubyło tych, którzy wyrażają przeciwną opinię. 47 proc. uważa, że stan gospodarki nie ulegnie zmianie.

Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące poziomu życia obecnie 20 proc. badanych sądzi, że za rok będzie się żyło lepiej (spadek o 4 punkty proc.); 13 proc. - wzrost o 3 punkty - uważa, że gorzej. 58 proc. uważa, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

W prognozach warunków materialnych gospodarstw domowych również zdecydowanie dominuje przekonanie o utrzymaniu status quo (72 proc.), pozostali badani częściej mówią o ich poprawie (18 proc., spadek o 3 punkty) niż pogorszeniu (10 proc., wzrost o 2 punkty).

W stosunku do kwietnia ubyło pracowników uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy się poprawi (o 3 punkty procentowe, do 18 proc.), przy niezmienionej liczbie tych, którzy prognozują, że nie ulegnie ona zmianie (64 proc.) lub spodziewają się jej pogorszenia (10 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

PAP
Dowiedz się więcej na temat: CBOS

Reklama

Reklama

Reklama