Reklama

Reklama

​CBOS: Połowa Polaków krytycznie ocenia ogólną sytuację w kraju

Połowa Polaków (50 proc.) uważa, że ogólnie rzecz biorąc sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, na początku roku sądziło tak 55 proc. - wynika z sondażu CBOS. O dobrym kierunku zmian przekonanych było w grudniu 27 proc. respondentów, w styczniu 28 proc.

O tym, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku przekonanych było w grudniu 50 proc. respondentów. W listopadzie pogląd taki deklarowało 41 proc. badanych, w październiku 46 proc. Dla porównania, w pierwszym kwartale roku o tym, że sytuacja zmierza w złym kierunku przekonanych było odpowiednio: w styczniu - 55 proc., w lutym - 59 proc. a w marcu - 58 proc. O tym, że sytuacja w kraju zmienia się w dobrą stronę przekonanych jest obecnie 27 proc. respondentów; w listopadzie sądziło tak 34 proc., a w październiku 32 proc. W styczniu br. o pozytywnym kierunku zmian przekonanych było 28 proc. badanych, a w lutym i marcu - po 24 proc. 23 proc. badanych udzieliło, na pytanie o kierunek zmian sytuacji w kraju, odpowiedzi "trudno powiedzieć". W styczniu wyrobionego zdania nie miało 17 proc.

Reklama

Zadowolenie z kierunku zmian w kraju wyrażane jest częściej niż niezadowolenie jedynie wśród badanych identyfikujących się prawicą. Mniej więcej tylu samo zadowolonych co niezadowolonych jest wśród biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu oraz uczniów i studentów. Z kolei szczególnie duży krytycyzm w ocenie ogólnej sytuacji w kraju cechuje ankietowanych identyfikujących się z lewicą, niepraktykujących religijnie, niezadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych.

Najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju są badani o najwyższych dochodach per capita; w drugiej zaś kolejności ci o najniższych dochodach. W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie nad niezadowoleniem z sytuacji w kraju przeważa wśród wyborców PiS. Zwolennicy PO, Nowoczesnej, Kukiz’15, niezamierzający brać udziału w wyborach i niezdecydowani, czy w nich uczestniczyć, częściej krytycznie niż pozytywnie postrzegają rozwój sytuacji w kraju.

Od listopada zwiększył się odsetek badanych negatywnie oceniających sytuację polityczną w kraju (o 9 punktów procentowych, do 45 proc.), zmniejszył się odsetek respondentów określających ją jako przeciętną (o 9 punktów, do 34 proc.), liczba osób zadowolonych z jakości życia politycznego w kraju się nie zmieniła (13 proc.). Dla porównania, w styczniu sytuację polityczną w kraju negatywnie oceniało 42 proc. badanych, pozytywnie też 42 proc., a "ani dobrze ani źle" - 42 proc.

Ostatnie tygodnie, jak podaje CBOS, nie przyniosły większych zmian w ocenach sytuacji gospodarczej w Polsce. W grudniu 29 proc. badanych oceniło, że jest ona dobra, 24 proc. uważa że jest zła, a 41 proc. postrzega ją jako przeciętną. Dla porównania, na początku roku sytuację gospodarczą za dobrą uznało 21 proc. badanych, jako złą oceniało ją 37 proc. a mianem "ani dobrej ani złej" określało ją 38 proc.

Oceny poziomu życia badanych i ich rodzin w porównaniu z listopadem zmieniły się tylko w niewielkim stopniu. Nadal większość ankietowanych (54 proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze; prawie dwie piąte (39 proc.) uważa, że przeciętnie, a co czternasty (7 proc. ) - że źle.

CBOS sygnalizuje, że w ostatnich tygodniach nieco wzrósł odsetek respondentów zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (do 54 proc.), a odsetek tych, którzy są niezadowoleni, minimalnie zmalał (do 8 proc.). Liczba osób określających własne warunki materialne jako przeciętne w zasadzie nie uległa zmianie (38 proc.).

W grudniu praktycznie nie zmieniły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Sześciu na dziesięciu pracujących (60 proc.) uważa, że kondycja ich zakładów pracy jest dobra, co dziewiąty (11 proc.) ocenia, że zła, a ponad jedna czwarta (26% proc. określa ją jako przeciętną.

W grudniu przybyło badanych uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju pogorszy się (do 29 proc.); ubyło tych, którzy sądzą, że się ona nie zmieni (35 proc.), a liczba osób twierdzących, że sytuacja w Polsce się poprawi, nie uległa zmianie (24 proc.).

Gorsze są również przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w Polsce. Zwiększył się odsetek respondentów obawiających się jej pogorszenia (do 31 proc.), zarazem zmalał odsetek tych, którzy uważają, że się ona nie zmieni (do 33 proc.), a liczba osób oczekujących poprawy praktycznie nie uległa zmianie (25 proc.).

W ciągu ostatnich kilku tygodni wzrósł pesymizm w przewidywaniach dotyczących stanu polskiej gospodarki. Przybyło badanych sądzących, iż w najbliższym roku sytuacja gospodarcza się pogorszy (do 20 proc.), ubyło zaś tych, którzy wyrażają przeciwną opinię (do 24 proc.), oraz uważających, że w tym obszarze nic się nie zmieni (do 43 proc.).

Przewidywania dotyczące poziomu życia praktycznie nie zmieniły się. Ponad jedna piąta badanych (22 proc.) sądzi, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło lepiej, co dziesiąty (10 proc.) uważa, że gorzej, a większość (58 proc.) jest zdania, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

Badanie przeprowadzono między 3 a 10 grudnia na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy