Reklama

CBOS: Jak Polacy oceniają sytuację w kraju?

​Prawie połowa Polaków (45 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 37 proc. respondentów, a 18 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii - wynika z kwietniowego sondażu CBOS.

Według CBOS, niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są przede wszystkim respondenci o lewicowych poglądach politycznych (67 proc. opinii negatywnych), niepraktykujący religijnie (60 proc.) lub praktykujący jedynie kilka razy w roku (56 proc.), uzyskujący najwyższe dochody per capita (59 proc.), mieszkający w największych miastach (59 proc.) oraz mający od 18 do 24 lat (59 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych są to zwłaszcza uczniowie i studenci (63 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (62 proc.), osoby zatrudnione w sektorze usług (60 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (55 proc.).

Reklama

Z kolei zdecydowanie ponadprzeciętnym zadowoleniem z sytuacji w kraju cechują się przede wszystkim osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu (74 proc. wskazań) oraz określające swoje poglądy polityczne jako prawicowe (62 proc.).

Ocena sceny politycznej

Według CBOS w kwietniu, tak jak w marcu, największa część ankietowanych wyraża niezadowolenie z sytuacji na krajowej scenie politycznej (41 proc.). Jako przeciętną (ani dobrą, ani złą) określa ją 36 proc. badanych. Natomiast zadowolenie z jakości życia politycznego deklaruje 18 proc. respondentów, a 5 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Jak podkreśla CBOS w większości grup społeczno-demograficznych sytuacja na polskiej scenie politycznej postrzegana jest najczęściej jako zła lub przeciętna. Pozytywne opinie dominują jedynie wśród osób praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu (50 proc.).

Relatywnie częściej niż inni dobrze o sytuacji politycznej w Polsce wypowiadają się też respondenci o prawicowych poglądach politycznych (32 proc. wskazań), a w grupach zawodowych robotnicy niewykwalifikowani (28 proc.) i bezrobotni (24 proc.).

Z kolei krytycyzm w ocenach najczęściej wyrażają osoby o lewicowych poglądach politycznych (63 proc.), mieszkające w największych miastach (60 proc.), niepraktykujące religijnie (59 proc.), uzyskujące najwyższe dochody per capita (56 proc.), a także niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej (56 proc.), w grupach zawodowych są to prywatni przedsiębiorcy (57 proc.), średni personel i technicy (53 proc.).

Oceny sytuacji gospodarczej

Niemal tak jak przed miesiącem postrzegana jest także sytuacja gospodarcza kraju. 42 proc. badanych uważa, że jest ona przeciętna, 32 proc. ocenia ją pozytywnie, 21 proc. - negatywnie, zaś 5 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

Według CBOS, w ciągu miesiąca nieznacznie poprawiły się opinie na temat materialnych warunków życia gospodarstw domowych - zwiększyła się grupa osób oceniających je pozytywnie (z 51 proc. do 55 proc.), a zmalał odsetek odpowiedzi niejednoznacznych (z 41 proc. do 38 proc.). Od początku roku minimalnie, ale systematycznie maleje też liczba osób niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (łącznie o 3 punkty procentowe do 7 proc. obecnie).

Minimalnie gorsze od ubiegłomiesięcznych są natomiast oceny kondycji zakładów pracy. Nieco zwiększyła się grupa pracowników określających ją jako złą (z 11 proc. do 13 proc.), jednocześnie w takim samym stopniu zmalała liczba zatrudnionych, którzy wyrażają zadowolenie z obecnej sytuacji w ich miejscu pracy (z 62 proc. do 60 proc.).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 31 marca do 7 kwietnia tego roku na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: sondaże

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy