Reklama

CBOS: Coraz lepsze notowania rządu i premier Kopacz

Rząd Ewy Kopacz ma coraz więcej zwolenników, popiera go 37 proc. badanych - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS. To o 7 proc. więcej niż przed miesiącem. Poprawiły się też notowania samej premier, ją również popiera obecnie 37 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.).

Według CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie ubyło także przeciwników rządu (o 3 punkty, do 29 proc. proc.). Minimalnie zmniejszył się odsetek badanych deklarujących obojętność wobec urzędującego gabinetu (o 2 punkty, do 31 proc.).

Gabinet Kopacz uzyskuje stosunkowo największe poparcie wśród badanych o miesięcznych dochodach per capita powyżej 2000 zł (50 proc. zwolenników), zadowolonych z własnej sytuacji materialnej (45 proc.), absolwentów wyższych uczelni (44 proc.) oraz najstarszych ankietowanych (43 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych zwolennicy rządu to najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (47 proc.), emeryci (45 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (41 proc.).

Reklama

Młodzi niechętni rządowi Kopacz

Z kolei przeciwnicy rządu ponadprzeciętnie często rekrutują się spośród najmłodszych ankietowanych - w wieku 18-24 lata (40 proc. przeciwników), respondentów niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej (37 proc.), identyfikujących się z prawicą (36 proc.), uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (36 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych niechęć do urzędującego gabinetu częściej niż pozostali wyrażają: uczniowie i studenci (40 proc.), średni personel, technicy (40 proc.) oraz pracownicy administracyjno-biurowi (39 proc.). Można również zauważyć, że negatywny stosunek do rządu wyraźnie częściej deklarują mężczyźni niż kobiety (34 proc. wobec 24 proc.)

Badani zadowoleni z Ewy Kopacz

CBOS podaje, że ostatnie tygodnie przyniosły również niewielki wzrost zadowolenia z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz. Obecnie wyraża je prawie dwie piąte ankietowanych (37 proc., wzrost o 4 punkty). Odsetek osób niezadowolonych, że urząd premiera sprawuje Ewa Kopacz, nie uległ zmianie (47 proc.).

W analizowanych grupach społeczno-demograficznych relatywnie najczęściej zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz, deklarują badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 2000 zł (46 proc.), dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (42 proc.), respondenci identyfikujący się z lewicą (45 proc.) oraz ankietowani w wieku 65 lat i więcej (45 proc.).

Kto niezadowolony z premier?

Z kolei niezadowolenie z faktu, że rządem kieruje Ewa Kopacz, częściej niż pozostali wyrażają badani źle oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (58 proc.), biorący udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (54 proc.), respondenci w wieku 18-24 lata (52 proc.) oraz osoby utożsamiające się z prawicą (51 proc.).

Warto zauważyć, iż niezadowolenie z tego, że urząd premiera sprawuje Ewa Kopacz, częściej deklarują mężczyźni niż kobiety (54 proc. wobec 40 proc.), one z kolei częściej niż mężczyźni są z tego powodu zadowolone (41 proc. wobec 32 proc.).

CBOS wskazuje ponadto, że lepiej niż przed miesiącem postrzegane są dotychczasowe efekty prac urzędującego gabinetu. Blisko dwie piąte respondentów (38 proc., wzrost o 6 punktów ) dobrze ocenia rezultaty prac rządu, nieco ponad dwie piąte (42 proc., spadek o 4 punkty) - źle, a co piąty badany (20 proc., spadek o 2 punkty) nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Postrzeganie efektów działalności rządu różnicują takie zmienne społeczno-demograficzne, jak: wiek, położenie materialne, płeć oraz udział w praktykach religijnych. Stosunkowo najlepiej oceniają je ankietowani w wieku 65 lat i więcej (46 proc. ocen pozytywnych), badani zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (45 proc.), o miesięcznych dochodach per capita powyżej 2000 zł (45 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych - emeryci (49 proc.).

Kobiety mniej krytyczne

Wyraźnie lepiej o wynikach prac urzędującego gabinetu wypowiadają się kobiety niż mężczyźni (pozytywnie ocenia je 41 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn, negatywnie natomiast 49 proc. mężczyzn i 35 proc. kobiet). Z kolei relatywnie dużym krytycyzmem w ocenach efektów działalności rządu cechują się badani uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (57 proc. ocen negatywnych) oraz ankietowani niezadowoleni z własnych warunków materialnych (56 proc.).

W porównaniu z lutym nieznacznie poprawiło się postrzeganie polityki gospodarczej rządu. Nadal jednak większość badanych ocenia ją negatywnie (60 proc., spadek o 2 punkty), a tylko jedna czwarta (26 proc., wzrost o 3 punkty) uważa, że polityka urzędującego gabinetu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Badanie CBOS zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 5-11 marca 2015 roku na liczącej 1062 osoby, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: CBOS

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy