Reklama

Bezpłatny dostęp szkół do szybkiego internetu. Prezydent podpisał ustawę

Do 2020 roku 19,5 tys. szkół otrzyma dostęp do szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) - tak zakłada ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. OSE ma być finansowana ze środków UE i budżetu państwa.

"Celem ustawy jest powołanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zwanej dalej +OSE+, będącej publiczną siecią telekomunikacyjną, za pomocą której operator będzie dostarczał szkołom podstawowym, ponadpodstawowym i artystycznym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, usługę dostępu do szerokopasmowego internetu oraz świadczył usługi szeroko pojętego bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego" - czytamy w piątkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Zgodnie z ustawą, operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy. Operator OSE ma zapewniać szkołom dostęp do internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Reklama

Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zezwolić na czasowe (do 12 miesięcy) dostarczanie dostępu do internetu o niższych parametrach, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na świadczenie usługi spełniającej wymagany standard. Ponadto, operator OSE ma również świadczyć szkołom usługi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzyć i udostępniać usługi ułatwiające dostęp do technologii cyfrowych orać promować zasady bezpiecznego korzystania z tych technologii.

"Szkoły będą mogły zostać przyłączone do OSE w terminach wynikających z harmonogramu opracowanego przez operatora OSE, wskazującego możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług danej szkole" - napisano.

Harmonogram ten będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie operatora OSE i aktualizowany nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

Jeżeli szkoła nie złoży do operatora OSE wniosku o świadczenie usług lub zaprzestanie korzystania z tych usług, organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek zapewnienia tej szkole szerokopasmowego dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, będzie mógł udzielić zgody na świadczenie usługi niespełniającej tych parametrów, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwalają na wykonanie tego obowiązku.

Koszty działania operatora OSE będą pokrywane ze środków budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Nieodpłatne będzie korzystanie przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s lub usługi o niższych parametrach, świadczonej przez operatora OSE, jak również korzystanie przez szkołę ze świadczonych przez operatora OSE usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego.

Ponadto, nieodpłatne będzie korzystanie przez szkołę z usług ułatwiających dostęp do technologii cyfrowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu umożliwiającego złożenie przez operatora OSE wniosku o udzielenie dotacji celowej, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama