Reklama

Reklama

Bezpłatne leki dla kobiet w połogu, wprowadzenie limitów cen leków. Projekt noweli ustawy

Bezpłatne leki dla kobiet w połogu, nadanie uprawnień do kwalifikowania na szczepienia przeciw grypie ratownikom medycznym oraz wprowadzenie limitów cen leków recepturowych - to min. zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić prawidłowe i sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.

Zmiany proponowane w projekcie


Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące ratownictwa medycznego, w tym nadanie uprawnień do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia zalecanego przeciw grypie u osób dorosłych przez ratownika medycznego.

Zakłada też obniżenie wymagań kwalifikacyjnych dla dyspozytorów medycznych; prowadzenie szkoleń operatorów numerów alarmowych nie w centralnym ośrodku szkolącym, a w centrach powiadamia ratunkowego, w których są zatrudnieni; uchylenie przepisu o terminie obowiązywania certyfikatu operatora numerów alarmowych i rozszerzenia uprawnień na osoby kierujące akcją w zespołach ratownictwa medycznego do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

Reklama

Ma też na celu usprawnienie weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej.

Projekt zakłada też rozszerzenie uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o kobiety w okresie połogu.

Doprecyzowano też definicję technologii lekowej o wysokiej istotności klinicznej (z definicji wyłączono technologie stosowane w ramach procedury tzw. RDTL - ratunkowego dostępu do technologii lekowej).

Mowa jest także m.in. o uregulowaniu marży leków recepturowych, wprowadzeniu limitów cen leków recepturowych i ułatwieniu procesu wystawiania tzw. recept 75+ oraz tzw. recept ciąża + oraz wyrobów medycznych.

W opisie projektu wpisano umożliwienie określenia maksymalnej kwoty zobowiązania, jaką rozdysponować może świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, przez uzupełnienie przepisów dotyczących budżetu powierzonego, wprowadzonego w art. 159 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt zakłada też zmianę nazwy Systemu Monitorowania Zagrożeń na System Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych i wprowadzenie Systemu Ewidencji Występowania Chorób Zakaźnych i Przeciwdziałania tym chorobom.

Jest w nim także mowa o umożliwieniu uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, ale również na realizację szczepień ochronnych.

Projekt ma umożliwić przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19.

Ma też usprawnić procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego; umożliwić osobom, które zdobyły kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r., uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach obowiązujących do tego dnia.

Projekt ma wprowadzić rozwiązania dotyczące umożliwienia osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji; możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu; wprowadzenia nowego identyfikatora pracownika medycznego odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu dla osób, które uzyskały kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i uzyskały zgodę ministra zdrowia na wykonywanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano też wprowadzenie zmiany umożliwiającej Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia racjonalne i adekwatne do zapotrzebowania kadrowe podejście do organizacji egzaminu kwalifikacyjny na stanowisko kontrolera, zgodne z potencjałem komórki organizacyjnej realizującej zadania kontrolne oraz wprowadzenie formy elektronicznej upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd do końca roku 2021. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy