Reklama

500 zł dla niepełnosprawnych. Emerytura lub renta nie może przekroczyć 1100 zł

O świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają emerytury, renty, zasiłki lub inne świadczenia w kwocie nieprzekraczającej w sumie 1100 zł - wynika z opublikowanego w środę projektu ustawy.

Na stronie Sejmu opublikowano w środę projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Próg dochodowy

O świadczenie będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej, niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca ta renta wynosi 1100 zł brutto.

Pod uwagę będą brane wszystkie wypłacane danej osobie świadczenia ze środków publicznych (emerytury, renty, zasiłki z pomocy społecznej). Do kwoty tej nie będzie natomiast włączany zasiłek pielęgnacyjny oraz inne dodatki wypłacane wraz z tymi świadczeniami.

Reklama

Kto może wnioskować?

Zgodnie z zapisami projektu, o świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Chodzi o orzeczenia: o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Jak złożyć wniosek?

Z projektu wynika, że ustalenie prawa do świadczenia będzie następowało na wniosek osoby uprawnionej, złożony do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Jak wynika z projektu, ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

W projekcie zaznaczono jednocześnie, że ze względu na konieczność dostosowania systemu informatycznego ZUS do wypłaty świadczeń, w okresie przejściowym, dotyczącym wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., wydanie decyzji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Świadczenie uzupełniające będzie jednak przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek.

"Oznacza to, że osoba, która spełniała wszystkie warunki do prawa do świadczenia uzupełniającego w dniu złożenia wniosku, otrzyma wypłatę tego świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, bez względu na to, kiedy, w ramach określonych projektowaną ustawą, organ właściwy wyda decyzję o świadczeniu uzupełniającym" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Co musi się znaleźć we wniosku?

We wniosku trzeba będzie podać podstawowe informacje tak jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego i adres. Należy także wskazać sposób wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty.

Do wniosku należy załączyć m.in. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego).

Ze świadczenia uzupełniającego nie będą dokonywane potracenia i egzekucje. Świadczenie będzie zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego).

2,66 mld zł w 2020 r.

Wypłata świadczenia 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w 2019 r. będzie kosztować finanse publiczne 580 mln zł - wynika z projektu ustawy. W kolejnym roku ta kwota wzrośnie do 2,66 mld zł.

Świadczenie będzie finansowane głównie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama