Reklama

Reklama

Norwegia: Część Skarbu Wikingów odnaleziona

Odna­le­ziono ukra­dziony w sierp­niu z Muzeum Uni­wer­sy­tetu w Ber­gen, tak zwany Skarb Wikin­gów. Nor­we­ska poli­cja aresz­to­wała dwóch męż­czyzn podej­rza­nych o kra­dzież bez­cen­nych eks­po­na­tów.

W paździer­niku na poste­ru­nek poli­cji w Ber­gen zgło­sił się skruszony złodziej. Dzięki jego zezna­niom poli­cjanci wsz­częli śledz­two, które dopro­wa­dziło do aresz­to­wa­nia dwóch męż­czyzn.

W miesz­ka­niu nale­żą­cym do jed­nego z nich zna­le­ziono eks­po­naty skra­dzione ze zbio­rów Muzeum w Ber­gen. Poli­cji udało się odzy­skać ponad dwie trzecie z około 400 arte­fak­tów o bez­cen­nej war­to­ści kul­tu­ro­wej, głów­nie z epoki wikin­gów.

"To dla nas dzień wiel­kiej rado­ści, będziemy teraz pra­co­wać nad zesta­wie­niem odna­le­zio­nych przedmio­tów oraz tych, któ­rych na­dal bra­kuje" - powie­dział pod­czas kon­fe­rencji pra­so­wej Asbjorn Engvik, przed­sta­wi­ciel muzeum.

Inspek­tor poli­cji Linn Revheim przy­znał, że wła­ma­nie zostało dość dobrze zapla­no­wane. Nie­stety część przedmio­tów prze­cho­wy­wa­nych w pla­sti­ko­wych toreb­kach zostało uszko­dzo­nych, a nie­któ­rych eks­po­na­tów, w szcze­gól­no­ści tych ze złota, nie udało się odzy­skać.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy