Reklama

Reklama

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odcinają się od słów profesora po tekście Interii

"Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oświadczają, że poglądy prezentowane przez prof. Janusza Morysia podczas spotkania odbywającego się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy są jego prywatnymi opiniami i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem uczelni" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu uczelni. To reakcja na tekst Interii, w którym ujawniliśmy, jak trzej profesorowie rozmawiają m.in. o zbyt wysokiej zdawalności na egzaminach w formie zdalnej.

Interia we wtorek opisała sprawę, jaka miała miejsce po jednym z wykładów w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Trzej profesorowie (jeden z Gdańska, dwóch z Bydgoszczy), myśląc, że mikrofony są wyłączone, debatowali nad problemem zbyt wysokiej zdawalności na egzaminach w dobie nauczania zdalnego.

Jednym z nich był wizytujący bydgoską placówkę prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na nagraniu, w którego posiadanie weszła Interia, wypowiada wiele kontrowersyjnych słow. Kluczowa fraza, która pada z jego ust, to tzw. "fundusz Morysia", którym profesor chwali się przed kolegami z Bydgoszczy. "Fundusz Morysia", w opinii byłego rektora GUMed, miałby gwarantować uczelni dodatkowe środki z tytułu powtarzania przedmiotu.

Jak powiedziała nam jedna ze studentek, koszt powtarzania anatomii na GUMed to blisko 11 tys. zł. Jak mówi, co roku z takiego rozwiązania korzysta ok. 20 studentów.

Reklama

Władze GUMed wydały oficjalne stanowisko w tej sprawie. Uczelnia zdecydowanie odcina się od swojego byłego rektora uznając, że poglądy, które reprezentuje, są jego prywatnymi opiniami, których nie można w żaden sposób utożsamiać ze stanowiskiem uczelni. Dodaje, że prof. Moryś w Bydgoszczy nie reprezentował GUMed, ale był tam jako przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim. 

Pełne oświadczenie władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

"Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oświadczają, że poglądy prezentowane przez prof. Janusza Morysia podczas spotkania odbywającego się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy są Jego prywatnymi opiniami i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Uczelni. Pragniemy podkreślić, że prof. Janusz Moryś uczestniczył w rozmowach nie jako reprezentant GUMed, ale jako przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim, która jest niezależnym od władz państwowych organem społeczności akademickich uczelni medycznych.

Gdański Uniwersytet Medyczny należy do grona wiodących w kraju ośrodków akademickich. Uczelnia od 75 lat prowadzi kształcenie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz standardy i zalecenia międzynarodowe. Podstawowym elementem naszej misji jest kształcenie kolejnych pokoleń kadr medycznych i właściwe przygotowanie zawodowe wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. Dokładamy wszelkich starań, aby kształtować i propagować w naszym środowisku właściwe postawy etyczne, wynikające ze szczególnej odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego.

Jako społeczność akademicka GUMed podzielamy troskę o jakość kształcenia i weryfikowania wiedzy nabywanej przez studentów, również w warunkach nauczania zdalnego. Dbamy o to, aby jakość kształcenia była jak najwyższa, a weryfikacja efektów uczenia się - obiektywna, uczciwa i równa dla wszystkich egzaminowanych.

Z inicjatywy obecnych Władz rektorskich GUMed podjęto szereg działań na rzecz poprawy jakości kształcenia, a także unowocześnia i modyfikacji dotychczasowych programów nauczania. W naszych decyzjach wielokrotnie kierowaliśmy się wskazówkami zawartymi w ankietach studenckich, które stanowią ważny element oceny jakości procesu kształcenia w Uczelni. Dotyczyło to również kwestii odpłatności za powtarzanie przedmiotów, wynikającej z uregulowań ustawowej. Pragniemy przypomnieć, że pobieranie opłat za ponowne przeprowadzenie zajęć z danego przedmiotu dla studentów, którzy nie potwierdzili uzyskania wymaganych minimalnych efektów uczenia się i nie zdali egzaminów, jest regulowane ustawowo, a jednolite zasady obowiązują na wszystkich kierunkach.

Regulamin studiów GUMed określa zasady weryfikujące prawidłowość przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz zatwierdzenia ich wyników. Zgodnie z zapisami regulaminu, w przypadku, gdy ponad połowa studentów przystępujących do egzaminu w pierwszym terminie otrzyma ocenę niedostateczną, dziekan weryfikuje prawidłowość egzaminu i zatwierdza jego wyniki. Ponadto, w przypadku, jeżeli student kwestionuje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu, ma on prawo w ciągu trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przez egzaminatora złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Po uznaniu zasadności wniosku, dziekan zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Władze Uczelni wspierają studentów w procesie kształcenia, reagują na bieżąco na zgłaszane potrzeby oraz trudności, niejednokrotnie interweniują w sytuacjach związanych z zaliczeniami poszczególnych przedmiotów, także w czasie pandemii COVID-19 i wynikającej z niej nauczania zdalnego. Przez nasze decyzje i podejmowane działania budujemy kulturę partnerskiej współpracy. Wszelkie przejawy aktywności podważające powyższe działania, nie znajdują akceptacji ze strony Władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy